ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು

ಮುಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ.

ಸ್ತೋತ್ರಸಂಗ್ರಹದ ತಯಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ (open-source) ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲಿಪಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ಲಿನಕ್ಸನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Advertisements