ಅನಿಸಿಕೆ-ಸಂಪರ್ಕ

ಸ್ತೋತ್ರಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಯಾವುದೆ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Advertisements