ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದರೇನು ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವು (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು)

ರಾಗ: ವರಹಾಳಿ        ತಾಳ: ತ್ರಿವಿಡಿ

ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದರೇನು ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವು || ಪ ||
ಕಂಡು ಹಯವದನನ್ನ ಒಲಸಿಕೊಂಡವ ಧನ್ಯ || ಅ.ಪ ||

ನಾರದರವತಾರವೆಂದು ಜಗಕೆ ತೋರಿ ಸಿರಿ
ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಪರಿ ಲೀಲೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯ
ಅರಿತು ಅವರ ಸಾಧನಕೆ ಸಾರಥಿಯಾದಿ || ೧ ||

ಗುರು ವ್ಯಾಸಮುನಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವೆನೆಂತೆಂದೊಡೆ
ಮರೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ರೂಪ ಜನುಮವೆಂದಿ
ಹರುಷದಿ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಬಂದುಭಯರಿಗೆ
ಅರುಪಿಸಿ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯದಂತಿದ್ಯೊ ದೇವ || ೨ ||

ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ದಯ ಎನ್ನ ಮೇಲೆಂದಿಗೋ ದೇವ
ಯಾವುದೂ ಭರವಸೆದೋರದಯ್ಯ
ಕವಿದೆಮ್ಮಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡದಯ್ಯ
ಅವಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂಬಂತೆ ಮಾಡೊ || ೩ ||

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮತದಿಂದುಡುಪಿಯಲ್ಲಿ
ಗಮ್ಮನೆ ಪೇಳಿದೆನು ಸಟೆಯಲ್ಲವು
ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಲ್ಲವೆಂದವರ್ಗಿನ್ನು
ಗಮ್ಮನೆ ತಮಸಿನೊಳಿಹುದು ಸತ್ಯವು || ೪ ||

ಓದಿದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ಧನ್ಯನೆಂದೆನು ನಾನು
ಸಾಧಿಸಲಾಪೆನೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು
ಆದಿಮೂರುತಿ ಸಿರಿಹಯವದನರೇಯ
ಮೋದದಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸಂಗದಲ್ಲಿಡು ಕಂಡ್ಯ || ೫ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s