ಶ್ರೀಹನುಮಜ್ಜಯಂತೀ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಉದ್ಯದ್ರವಿಪ್ರಕರಸನ್ನಿಭಮಚ್ಯುತಾಂಕೇ
ಸ್ವಾಸೀನಮಸ್ಯ ನುತಿನಿತ್ಯವಚಃಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗದಾಭಯಕರಂ ಸುಕೃತಾಂಜಲಿಂ ತಂ
ಪ್ರಾಣಂ ಯಥೇಷ್ಟತನುಮುನ್ನತಕರ್ಮಶಕ್ತಿಮ್ ||

ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ |
ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾದ್ಭವೇತ್ ||

ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಖಿಲವಾಯುಸ್ತುತಿಃ

ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ – ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗಃ

ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಹನೂಮತ್ತ್ಸೋತ್ರಮ್

ಮಧ್ವನಾಮ

ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರತ್ರಯ ಸುಳಾದಿ

ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s