ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶಕಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪ್ರಾರ್ಥನಾಧಶಕಸ್ತೋತ್ರಮ್  

ರಮಾರಮಣ ಮಧ್ವಾದಿದೇಶಿಕ ಶ್ರೀಹೃದಬ್ಜಗ |
ಹಯಗ್ರೀವ ಕೃಪಾಲೋ ಮೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಶ್ರುಣು ಸಾದರಮ್ || ೧ ||

ಅಯೋಗ್ಯವಿಷಯೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಥಾ ನ ಮನೋ ಭವೇತ್ |
ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮೂಲತಶ್ಛಿಂಧಿ ದುರಾಶಾಂ ಹರ ದೂರತಃ || ೨ ||

ದುರ್ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ನ ಮೇ ದೇಹಿ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೇ ರತಿಮ್ |
ಹಾಪಯಸ್ವ ಚ ದುರ್ಮಾನಂ ದುರ್ಗುಣಂ ಮೋಚಯ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ದುಃಸಂಗಂ  ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಛಿಂಧಿ ಹರ ಲೋಕಾಟನಾತ್ಪದೌ |
ನ ನಿಯೋಜಯ  ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಪರದಾರಾದಿದರ್ಶನೇ || ೪ ||

ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹದುಸ್ಪರ್ಶೇ ಕರೌ ಮಾ ಚೋದಯ ಧ್ರುವಮ್ |
ಅಗಮ್ಯಾಗಮನೇ ಗುಹ್ಯಾಂ ಘ್ರಾಣಮಾಘ್ರಾಣನೇಽಸತಾಮ್ || ೫ ||

ಅಪಕರ್ಷತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಲೋಕವಾರ್ತಾದುರನ್ನತಃ |
ದುರ್ವಾರ್ತಾದುಷ್ಟಶಬ್ದೇಭ್ಯೋ ನಿವರ್ತಯ ಹರೇ ಶ್ರುತೀ || ೬ ||

ಭವದಿಚ್ಛಾನುಗಂ ಚೇತೋ ಯೋಗ್ಯಸದ್ವಿಷಯಂ ಭವೇತ್ |
ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತೃಪ್ತಂ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯಿ || ೭ ||

ಸಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವದಾ ದೇಹಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೇ ರತಿಮ್ |
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಚೈವ ಪಾದೌ ತ್ವತ್‍ಕ್ಷೇತ್ರಸರ್ಪಣೇ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣೇ ನಿಯಂಕ್ಷ್ವ ಶ್ರವಣೇ ಸದಾ |
ಹಯಾಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಚೇಮೇ ದರ್ಶನೇ ಸನ್ನಿಯೋಜಯ || ೯ ||

ಕರೌ ತ್ವದರ್ಚನೇ ನಿತ್ಯಂ ಸುಖತೀರ್ಥಸ್ಯ ಲೇಖನೇ |
ತ್ವದಾಲಾಪೇ ತ್ವದುಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನೇ ಕುರು ಜಿಹ್ವಿಕಾಮ್ || ೧೦ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಭವತು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಾಘ್ರಾಣನೇ ನಮನೇ ಶಿರಃ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತು ಜ್ಜಾನಭಕ್ತಿಪಶುಪುತ್ರಧನಾದಿಕಮ್ || ೧೧ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶನಂ ಚೈತತ್ ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ಹಯಾಸ್ಯೋಽಸೌ ದತ್ವಾ ರಕ್ಷತಿ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣವಿರಚಿತಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s