ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಸತ್ಯಬೋಧಸ್ತೋತ್ರಮ್ 

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

ಶ್ರೀಸತ್ಯಬೋಧೋ ನಿಜಕಾಮಧೇನುರ್ಮಾಯಾತಮಃಖಂಡನಚಂಡಭಾನುಃ |
ದುರಂತಪಾಪಪ್ರದಹೇ ಕೃಶಾನುರ್ದೇಯಾನ್ಮಮೇಷ್ಟಂ ಗುರುರಾಜಸೂನುಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀಸತ್ಯಬೋಧೇತಿಪದಾಭಿಧಾನಃ ಸದಾ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಧಿಯಾ ಸಮಾನಃ |
ಸಮಸ್ತವಿದ್ವನ್ನಿಚಯಪ್ರಧಾನೋ ದೇಯಾನ್ಮಮೇಷ್ಟಂ ವಿಬುಧಾನ್ ದಧಾನಃ || ೨ ||

ರಮಾಧಿನಾಥಾರ್ಹಣವಾಣಿಜಾನಿಃ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂಪ್ರಾಪಿತದುಃಖಹಾನಿಃ |
ಲಸತ್ಸರೋಜಾರುಣನೇತ್ರಪಾಣಿರ್ದೇಯಾನ್ಮಮೇಷ್ಟಂ ಶುಭದೈಕವಾಣಿಃ || ೩ ||

ಭಕ್ತೇಷು ವಿನ್ಯಸ್ತಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೋ ದುರ್ವಾದಿವಿದ್ರಾವಣದಕ್ಷದೀಕ್ಷಃ |
ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾರ್ಪಣಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ದೇಯಾನ್ಮಮೇಷ್ಟಂ ಕೃತಸರ್ವರಕ್ಷಃ || ೪ ||

ಶ್ರೀಮಧ್ವದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿವಿವರ್ಧಚಂದ್ರಃ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣೈಕಸಾಂದ್ರಃ |
ನಿರಂತರಾರಾಧಿತರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇಯಾನ್ಮಮೇಷ್ಟಂ ಸುಧಿಯಾಂ ಮಹೇಂದ್ರಃ || ೫ ||

ನಿರಂತರಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇದಿಮಾಂ ಶುಭಾಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಿತಪಂಚಪದ್ಯೀಮ್ |
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದೇತ್ ಗುರುರಾಜಹೃದ್ಗಃ ಸೀತಾಸಮೇತೋ ನಿತರಾಂ ರಘೂತ್ತಮಃ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ (ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ)ಕೃತಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಬೋಧಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s