ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಭೂತರಾಜರು

ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ ಭದ್ರದಂ ದ್ರುತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಭೃತೈಃ ಕರ್ಣವಿಕರ್ಣಾಖ್ಯೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಭೂತಗಣೈಃ ಸದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಕ್ರೂರಂ ಘೋರಂ ತಥಾ ಶೂರಂ ಧನುಃಖಡ್ಗಾದಿ ಧಾರಿಣಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರತಾಪವಂತಂ ವೀರಾಗ್ರ್ಯಂ ವೀರಭದ್ರೋಪಮಂ ಹೃದಿ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ರಮ್ಯಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸುಶೋಭಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ರತ್ನೌಘವಲಯೋಪೇತಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಅರ್ಕಾಭಾಂಗದಸಂಯುಕ್ತಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಉತ್ತುಂಗತುರಗಾರೂಢಂ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ದಿವ್ಯಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚನಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತಸನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಕಿರಿಟೋಜ್ಜಲಮಸ್ತಕಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಕುಬೇರಕೋಶಾದಾನೀತಂ ದಿವ್ಯಮೌಲೀಂದುಪಾರ್ಷದಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಮಸ್ತಕಾರ್ಪಿತ ತನ್ಮೌಲಿಂ ವಾದಿರಾಜಸ್ಯ ಸನ್ಮುನೇಃ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಮಾನೇನ ಗುರುಣಾ ದತ್ತೇ ನೂಪರೇ ದಧತಂ ಮುದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ತಸ್ಮಾದ್ ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೬ ||

ರಕ್ಷಕಂ ಮಹಿಮಾಸಕ್ತಂ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತ ಭೂತರಾಜಸ್ತುತಿಂ ಸದಾ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚಿಂತಿತಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಂ ತುರಗಾನನಮ್ |
ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸರ್ವವಿನುತಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ || ೧೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಭೂತರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Advertisements

One thought on “ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s