ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – ಅಧ್ಯಾಯ ೧

ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ - ಆಪಾದಮೌಳಿ ಇಂದಿರಾಪತಿಸ್ತುತಿಃ

ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಆಪಾದಮೌಳಿ ಇಂದಿರಾಪತಿಸ್ತುತಿಃ

ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ಇಂದಿರಾಪತಿಮಾದ್ಯಾದಿ-ವರದೇಶ-ವರಪ್ರದಮ್ || ೧ ||

ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ-ಕಿರೀಟಾಘೃಷ್ಟಪೀಠವತ್ |
ಹೃತ್ತಮಃಶಮನೆಽರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಮ್ || ೨ ||

ಜಾಂಬೂನದಾಂಬರಾಧಾರಂ ನಿತಂಬಂ ಚಿಂತ್ಯಮೀಶಿತುಃ |
ಸ್ವರ್ಣಮಂಜೀರಸಂವೀತಂ-ಆರೂಢಂ ಜಗದಂಬಯಾ || ೩ ||

ಉದರಂ ಚಿಂತ್ಯಮೀಶಸ್ಯ ತನುತ್ವೇಽಪ್ಯಖಿಲಂಭರಮ್ |
ವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತಂ ನಿತ್ಯಮುಪಗೂಢಂ ಶ್ರಿಯೈಕಯಾ || ೪ ||

ಸ್ಮರಣೀಯಮುರೋ ವಿಷ್ಣೋರಿಂದಿರಾವಾಸಮೀಶಿತುಃ |
ಅನಂತಮಂತವದಿವ ಭುಜಯೋರಂತರಂ ಗತಮ್ || ೫ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧರಾಶ್ಚಿಂತ್ಯಾ ಹರೇರ್ಭುಜಾಃ |
ಪೀನವೃತ್ತಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ-ಕೇವಲೋದ್ಯೋಗಿನೊಽನಿಶಮ್ || ೬ ||

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಕಂಠಂ ಭಾಸ್ವತ್ಕೌಸ್ತುಭಭಾಸಕಮ್ |
ವೈಕುಂಠಸ್ಯಾಖಿಲಾ ವೇದಾ ಉದ್ಗೀರ್ಯಂತೇಽನಿಶಂ ಯತಃ || ೭ ||

ಸ್ಮರೇತ ಯಾಮಿನೀನಾಥ-ಸಹಸ್ರಾಮಿತಕಾಂತಿಮತ್ |
ಭವತಾಪಾಪನೋದೀಡ್ಯಂ ಶ್ರೀಪತೇರ್ಮುಖಪಂಕಜಮ್ || ೮ ||

ಪೂರ್ಣಾನನ್ಯಸುಖೋದ್ಭಾಸಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮಧೀಶಿತುಃ |
ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಸದಾ ಚಿಂತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಪದಪ್ರದಮ್ || ೯ ||

ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಸಂತಾಪ-ಹಾನಿದಾಮೃತಸಾಗರಮ್ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾನುರಾಗಾವಲೋಕನಮ್ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾಯೇದಜಸ್ರಮೀಶಸ್ಯ ಪದ್ಮಜಾದಿಪ್ರತೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ಭ್ರೂಭಂಗಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಾದಿಪದದಾಯಿ ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ || ೧೧ ||

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇಽನಂತಂ-ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ನೈವೋದಾಪುಃ ಗೃಣಂತೋಽಂತಂ ಯದ್ಗುಣಾನಾಮಜಾದಯಃ || ೧೨ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇ ದ್ವಾದಶಸ್ತೊತ್ರೇ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s