ಶ್ರೀ ಯದುಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹರ ವ್ಯಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಯದುಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹರ ವ್ಯಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ 

ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಬದರೀವಾಸಿನ್ ಕ್ವಾಸಿ ವ್ಯಾಸ ದಯಾನಿಧೇ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೧ ||

ಹಾ ಸಚ್ಚಿಚ್ಛುಭದ ಕ್ವಾಸಿ ತರ್ಕಾಭಯವಿರಾಜಿತ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೨ ||

ಪಿಡಿಎಪ್ ಆವೃತ್ತಿ ಹಾ ಕೀಟರಾಜ್ಯಸಂದಾಯಿನ್ ಕ್ವಾಸಿ ವಾಸಿಷ್ಠವಂಶಜ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೩ ||

ಹಾ ಪಾರಾಶರ್ಯ ಸರ್ವೇಶ ಕ್ವಾಸಿ ಸತ್ಯವತೀಸುತ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೪ ||

ಹಾ ತಾಪಸಶಿರೋರತ್ನ ಕ್ವಾಸಿ ದೇವೇಶ ತುಷ್ಟಿಮನ್ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೫ ||

ಹಾ ವಿದ್ಯಾಮಣಿಜನ್ಮಾಬ್ಧೇ ಕ್ವಾಸಿ ದ್ವೈಪಾಯನಾನಘ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೬ ||

ಹಾ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿದ ಕ್ವಾಸಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸರ್ವದಾ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೭ ||

ಹಾ ದುರ್ಬುದ್ಧಿತಮಃಸೂರ್ಯ ಕ್ವಾಸಿ ವೇದವಿಭಾಜಕ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಮನಾಥಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ || ೮ ||

ಸಂಸಾರಕಾನನೇಽಜ್ಞಾನದ್ವಾರಕೀಲಸುದುಃಖಿತಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಸಹಾವಸ್ಥಮನಾಥಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ವಿಷಯಾಸಕ್ತಚೇತೋವಾಕ್-ಶರೀರಂ ದೋಷದೂಷಿತಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಸಹಾವಸ್ಥಮನಾಥಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಕ್ರಿಯಾಭ್ರಷ್ಟಂ ಬಾಹ್ಯಶೌಚವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಸಹಾವಸ್ಥಮನಾಥಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ದುರ್ದಾನಾದಾನಕರ್ತಾರಂ ದುರನ್ನೇ ನಿರತಂ ಸದಾ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಸಹಾವಸ್ಥಮನಾಥಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೧೨ ||

ಪರದಾರರತಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರನಿಂದಾಯುತಂ ಸದಾ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಸಹಾವಸ್ಥಮನಾಥಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೧೩ ||

ಆಮ್ನಾಯಜ್ಞೇಯಕಾಯಾತ್ಮನ್ ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿತ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೪ ||

ಅಚಕ್ಷುಃಪೂರ್ವಜಾಭೇದ್ಯ ಸಂಜಯಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೋ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೫ ||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಕ್ತಿಪ್ರದ ಶ್ರೀದ ಕವಿತಾಪ್ರದ ಮಾನದ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೬ ||

ಜ್ಞ್ನಾನದೀಪಪ್ರಭಾಭಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೭ ||

ಅಶೇಷದೋಷದಾವಾಗ್ನೇ ಭವಾಮಯಭಿಷಙ್ಮಣೇ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೮ ||

ರಾಕಾಧಿಪಕರಾಶ್ಲೇಷಹರ್ಷ ನಿರ್ದೋಷಪೂರುಷ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಮಾಂ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯ || ೧೯ ||

ಇಮಂ ಮಂತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಶತವಾರಂ ಗುರೋಃ ಶುಚಿಃ |
ದದಾತಿ ತಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಂ ಶುಕತಾತೋ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೦ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಯದುಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯಕೃತದಾರಿದ್ರ್ಯಹರ ವ್ಯಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಶೀಘ್ರಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೂರುಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೊಲಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s