ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ನಾಪರಾಧಾಂಶ್ಚರೇತ್ ಕ್ವಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ದೇವಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ |
ಇತಿ ತ್ವಯೋದಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ತಾನಾಚಕ್ಷ್ವ ಮಮಾಧುನಾ ||

ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ಪಂಡಿತಾಃ ಪಾಪಬುದ್ಧಿತಃ(ಪದ್ಧತೇಃ) |
ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕರ್ತೃಕಾನಾಹುರ್ಮಾಧವೋ ಯೈರ್ನ ತುಷ್ಯತಿ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ನರೈಃ |
ವಕ್ತುಂ ತಾನ್ ಕಃ ಕ್ಷಮೋ ಲೋಕೇ ತಸ್ಮಾನ್ಮುಖ್ಯಾನಹಂ ಬ್ರುವೇ || ೧ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವೈ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ಪಂಡಿತಾಃ ಪಾಪಮಾರ್ಗತಃ |
ನಿವೃತ್ತಿಂ ಮಾನವಾ ಯಾಂತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ನಾತ್ವಾ ದೇವಪೂಜಾಯಾಃ ಕರಣಂ ಶಂಕಯಾ ವಿನಾ |
ದೇವಾಲಯೇ ಪ್ರವೇಶಶ್ಚ ದೀಪಹೀನಾಲಯೇಽಪಿ ಚ || ೩ ||

ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಪಾದಶ್ಚ ಪ್ರವೇಶೋಽಭಿಮುಖಾಗತಿಃ |
ಗೋಮಯಾನನುಲಿಪ್ತೇ ಚ ದೇಶೇ ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜನಮ್ || ೪ ||

ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಚ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ತುಲಸೀಂ ವಿಭೋ |
ಪ್ರಲಪನ್ ದೇವತಾಪೂಜಾ ಗಂಧವರ್ಜಿತಪೂಜನಮ್ || ೫ ||

ಅಘಂಟಾದೇವತಾರ್ಚಾ ಚ ಮುಖಫೂತ್ಕೃತವಹ್ನಿನಾ |
ಧೂಪಾರ್ತಿಕಾರ್ಪಣಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಂ ವಿನಾ ತಥಾ || ೬ ||

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯೋದ್ವಾಸನಂ ವಸ್ತ್ರಾಶೋಧಿತಾಗ್ರ್ಯೋದಕಾಹೃತಿಃ |
ಅಗ್ರ್ಯೋದಕೇ ನರಚ್ಛಾಯಾಪತನಂ ಚಾಭಿಷೇಚನಮ್ || ೭ ||

ಅಗ್ರ್ಯೋದಕೇ ನಖಸ್ಪರ್ಶೋ ಜಾನುಜಂಘಾವಲಂಬನಮ್ |
ದೇವೋಪಕರಣಸ್ಪರ್ಶಃ ಪದಾ ನಾರೀನರೈಸ್ತಥಾ || ೮ ||

ಅಧೂತವಸ್ತ್ರೈರಸ್ನಾತೈರ್ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪಾಚನಮ್ |
ಅನಾಚ್ಛಾದ್ಯ ತು ಕುಂಭಸ್ಯ ಮುಖಮಗ್ರ್ಯೋದಕಾಹೃತಿಃ || ೯ ||

ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಂ ವಿಷ್ಣೋರಭಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನಮ್ |
ಕೇಶಶ್ಮಶ್ರುನಖಸ್ಪರ್ಶಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸ್ಪರ್ಶನಮ್ || ೧೦ ||

ಅನ್ಯಾವಶಿಷ್ಟವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದೇವತಾನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಹೀನವಸ್ತ್ರಾರ್ಪಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೀಲವಸ್ತ್ರಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೧ ||

ಅಧೂತವಸ್ತ್ರಪೂಜಾ ಚ ನಿಷಿದ್ಧಾನ್ನನಿವೇದನಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೋಪದೇಶಾಚ್ಚ ಋತೇ ದೇವಾರ್ಚನಂ ತಥಾ || ೧೨ ||

ಚೌರ್ಯಾಹೃತಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಅನ್ಯಾವಶಿಷ್ಟಪರ್ಯುಷ್ಟಮ್ಲಾನಪುಷ್ಟಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೩ ||

ಛಿನ್ನಭಿನ್ನಾತಿರಿಕ್ತಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾಣಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಸ್ವಾಂಗಭೂಗಲಿತಾನಾಂ ಚ ನಿಕೃಂತನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೪ ||

ವಸ್ತ್ರಾರ್ಕೈರಂಡಪತ್ರೇಷ್ವಾಹೃತಾನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ನಿರ್ಗಂಧಕುಸುಮಾನಾಂ ಚ ತುಲಸೀರಹಿತಾರ್ಚನಮ್ || ೧೫ ||

ಲೋಕವಾರ್ತಾಂ ವದನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಅರ್ಚನೇ ವರ್ಜನಂ ಷಟ್ಕಮುದ್ರಾಣಾಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೧೬ ||

ಏರಂಡತೈಲದೀಪಶ್ಚ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜನಮ್ |
ಭೂತ್ವಾ ಶೂನ್ಯಲಲಾಟಶ್ಚ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಪೂಜನಮ್ || ೧೭ ||

ಸಾಮ್ಯೇನ ಶಂಕರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜಾ ವಾ ಸಮಕಾಲತಃ |
ತುಲಸೀಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾನಾಂ ತಥಾ ಕಂಠೇ ತ್ವಧಾರಣಮ್ || ೧೮ ||

ಉತ್ತರೀಯಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಿವರ್ಜನಮ್ |
ಅಕಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಕಚ್ಛೋ ವಾ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಪೂಜನಮ್ || ೧೯ ||

ಪಾಖಂಡೀನಾಂ ಚ ಸಂಸರ್ಗೋ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಏವ ಚ |
ನರಸ್ತುತೀನಾಂ ಶ್ರವಣಂ ನರಸ್ತುತ್ಯಾ ಚ ಜೀವನಮ್ || ೨೦ ||

ಪೂಜ್ಯಸ್ತುತಿಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವರ್ಜನಮ್ |
ಶ್ರವಣಂ ವಿಷ್ಣುನಿಂದಾಯಾ ಗುರುನಿಂದಾಶ್ರುತಿಸ್ತಥಾ || ೨೧ ||

ಸತ್ಪುರುಷನಿಂದಾಶ್ರವಣಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ನಾರದ |
ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಸಮಯೇ ಬಾಲಾನಾಂ ಲಾಲನಂ ತಥಾ || ೨೨ ||

ವ್ಯಾಸಂಗೋ ದೇವತಾರ್ಚಾಯಾಂ ಕೇಶಾದೀನಾಂ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಆಜ್ಯಾಭಿಘಾರಹೀನಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೨೩ ||

ಆಲಸ್ಯಾದ್ದೇವಪೂಜಾ ಚ ತುಚ್ಛೀಕೃತ್ಯ ತಥಾ ವಿಭೋ |
ಮಲಂ ಬಧ್ವಾ ದೇವಪೂಜಾಽಜೀರ್ಣಾನ್ನೇನಾರ್ಚಿತಂ ವಿಭೋ || ೨೪ ||

ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಸಮಯೇ ವಿದಿತ್ವಾಽಽಗಮನಂ ಸತಾಮ್ |
ಅನುಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಾಮ್ || ೨೫ ||

ಶಠತ್ವಾಚ್ಛ್ರವಣಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಥಾಯಾಃ ಪುರುಷರ್ಷಭ |
ಪುರಾಣಶ್ರುತಿಸಮಯೇ ತಾಂಬೂಲಾದೇಶ್ಚ ಚರ್ವಣಮ್ || ೨೬ ||

ಗುರೋಃ ಸಮಾಸನಾರೂಢಃ ಪುರಾಣಶ್ರವಣಂ ತಥಾ |
ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪುರಾಣಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕಥನಂ ತಥಾ || ೨೭ ||

ದಿನಾಪನಯನಂ ಲೋಕವಾರ್ತಯಾ ಗೃಹಚಿಂತಯಾ |
ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಧೂಲಿಧೂತಾವಧೂನನಾ || ೨೮ ||

ಆರ್ದ್ರವಸ್ತ್ರೇಣ ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಯಾಃ ಕರಣಂ ತಥಾ |
ಏಕಾದಶೀಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪರ್ವಮೈಥುನಮೇವ ಚ || ೨೯ ||

ಪುಂಸೂಕ್ತಮಪಠಿತ್ವಾ ಚ ದೇವಪೂಜಾಸಮಾಪನಮ್ |
ಆದಾವಂತೇ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪಾಠವಿವರ್ಜಿತಮ್ || ೩೦ ||

ಅಹುತ್ವಾವಾಽಪ್ಯದತ್ವಾ ವಾ ಭೋಜನಂ ಋಷಿಸತ್ತಮ |
ಪುಣ್ಯಕಾಲಾತಿಶಯಿತದೇವಪೂಜಾಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೩೧ ||

ಭೋಗೇ ನಿವೇದಿತಾನ್ನಸ್ಯ ಹ್ಯನ್ಯದೇವಾರ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ |
ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸ್ಥಾನರಹಿತೋ ಗ್ರಾಮವಾಸಶ್ಚ ಪಂಡಿತಃ || ೩೨ ||

ಸತ್ಸಂಗಮವಿಹೀನೇ ಚ ವಿಷ್ಣ್ವನ್ಯನ್ನಾಮಧಾರಣಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸಕಾಮಪೂಜಾ ಚ ದೇವೋಪಕರಣೈಸ್ತಥಾ || ೩೩ ||

ಸಂಸಾರಯಾತ್ರಾಕರಣಂ ತಥಾ ವೈ ದೇವಮಂದಿರೇ |
ಶಯನೇ ಮಿಥುನೀಭಾವಃ ಶಂಖವರ್ಜಿತಪೂಜನಮ್ || ೩೪ ||

ದೇವತಾಭಿಮುಖಃ ಪಾದಪ್ರಸಾರೋ ಮುನಿಸತ್ತಮ |
ಅವೃಂದಾವನಗೇಹೇ ಚ ವಾಸೋ ವ್ರತವ್ಯತಿಕ್ರಮಃ || ೩೫ ||

ತುಲಾಮಕರಮೇಷೇಷು ಪ್ರಾತಃಸ್ನಾನವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ಪೂಜಾಂತೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮುಖವಸ್ತ್ರಾಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೩೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಪರಸ್ತೋತ್ರಾಪಠನಂ ತ್ವಿತಿ ನಾರದ |
ಅಪರಾಧಶತಂ ಚೈತನ್ಮಹಾನರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ || ೩೭ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪುಂಸಾ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತಿಮಿಹೇಚ್ಛತಾ |
ಅನ್ಯಥಾ ನರಕಂ ಯಾತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾರ್ಗಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ || ೩೮ ||

ಶತಾಪರಾಧಮಧ್ಯಾಯುಂ ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ತಸ್ಯಾಪರಾಧಶತಕಂ ಸಹತೇ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ || ೩೯ ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಧತ್ತೇ ಪಠತಸ್ತು ದಯಾನಿಧಿಃ || ೪೦ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಗರುಡಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s