ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಅನಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನಾಮದ್ವಾದಶಕಂ ಸ್ತವಮ್ ||

ಅರ್ಜುನಾಯ ಪುರಾ ಗೀತಂ ಗೋಪಾಲೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಯಶೋದಾಯಾಶ್ಚ ಸನ್ನಿಧೌ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –

ಕಿಂ ತೇ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ವಿಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ |
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ತ್ವಂ ಮಹಾಮತೇ || ೧ ||

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ತು ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || ೨ ||

ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ತು ಮಧುಸೂದನಮ್ |
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || ೩ ||

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ || ೪ ||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಫಲ್ಗುನ |
ಕಾಲತ್ರಯೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು || ೫ ||

ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || ೬ ||

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ತು ವಿಶೇಷತಃ |
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೭ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಅರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s