ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣವರ್ಮ

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣವರ್ಮ

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣವರ್ಮ

ರಾಜೋವಾಚ –

ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ
ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್ |
ಕ್ರೀಡನ್ನಿವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ
ತ್ರೈಲೊಕ್ಯಾ ಬುಭುಜೇ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ಭಗವನ್ ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ
ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ಯಥಾಽಽತತಾಯಿನಃ ಶತ್ರೂನ್
ಯೇನ ಗುಪ್ತೊಽಜಯನ್ಮೃಧೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ –

ವೃತಃ ಪುರೊಹಿತಸ್ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋ
ಮಹೇಂದ್ರಾಯಾನುಪೃಚ್ಛತೇ |
ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವರ್ಮಾಹ
ತದಿಹೈಕಮನಾಃ ಶೃಣು || ೩ ||

ಶ್ರೀವಿಶ್ವರೂಪ ಉವಾಚ –

ಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಾಣಿರಾಚಮ್ಯ
ಸಪವಿತ್ರ ಉದಙ್ಮುಖಃ |
ಕೃತಸ್ವಾಂಗಕರನ್ಯಾಸೋ
ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೪ ||

ನಾರಾಯಣಮಯಂ ವರ್ಮ
ಸನ್ನಹ್ಯೇದ್ಭಯ ಆಗತೇ |
ದೈವಭೂತಾತ್ಮಕರ್ಮಭ್ಯೋ
ನಾರಾಯಣಮಯಃ ಪುಮಾನ || ೫ ||

ಪಾದಯೋರ್ಜಾನುನೋರೂರ್ವೋಃ
ಉದರೇ ಹೃದ್ಯಥೋರಸಿ |
ಮುಖೇ ಶಿರಸ್ಯಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾ-
ದೊಂಕಾರಾದೀನಿ ವಿನ್ಯಸೇತ್ || ೬ ||

ಓಮ್ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ
ವಿಪರ್ಯಯಮಥಾಪಿ ವಾ |
ಕರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾ-
ದ್ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಿದ್ಯಯಾ |
ಪ್ರಣವಾದಿಯಕಾರಾಂತಂ
ಅಂಗುಲ್ಯಂಗುಷ್ಠಪರ್ವಸು || ೭ ||

ನ್ಯಸೇದ್ಧೃದಯ ಓಂಕಾರಂ
ವಿಕಾರಮನುಮೂರ್ಧನಿ |
ಷಕಾರಂ ತು ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ
ಣಕಾರಂ ಶಿಖಯಾ ನ್ಯಸೇತ್ || ೮ ||

ವೇಕಾರಂ ನೇತ್ರಯೊರ್ಯುಂಜ್ಯಾತ್
ನಕಾರಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು |
ಮಕಾರಮಸ್ತ್ರಮುದ್ದಿಶ್ಯ
ಮಂ‍ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭವೇದ್ ಬುಧಃ || ೯ ||

ಸವಿಸರ್ಗಂ ಫಡಂತಂ ತು ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ವಿನಿರ್ದಿಶೇತ್ || ೧೦ ||

“ಓಂ ವಿಷ್ಣವೆ ನಮಃ” ಇತಿ
ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್
ಧ್ಯೇಯಂ ಷಟ್‍ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಯುತಂ |
ವಿದ್ಯಾತೇಜಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿ-
ರಿಮಂ ಮಂತ್ರಮುದಾಹರೇತ್ || ೧೧ ||

ಓಂ ಹರಿರ್ವಿದಧ್ಯಾನ್ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ
ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ ಪತಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಠೇ |
ದರಾರಿಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಷುಚಾಪ
ಪಾಶಾನ್ ದಧಾನೊಽಷ್ಟ ಗುಣೊಽಷ್ಟಬಾಹುಃ || ೧೨ ||

ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿಃ
ಯಾದೊಗಣೇಭ್ಯೋ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್ |
ಸ್ಥಲೇಷು ಮಾಯಾಬಟುವಾಮನೊಽವ್ಯಾತ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಖೆಽವತು ವಿಶ್ವರೂಪಃ || ೧೩ ||

ದುರ್ಗೇಷ್ವಟವ್ಯಾಜಿಮುಖಾದಿಷು ಪ್ರಭುಃ
ಪಾಯಾನ್ನೃಸಿಂಹೋಽಸುರಯೂಥಪಾರಿಃ |
ವಿಮುಂಚತೋ ಯಸ್ಯಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಂ
ದಿಶೋ ವಿನೇದುಃ ನ್ಯಪಂತಂಶ್ಚ ಗರ್ಭಾಃ || ೧೪ ||

ರಕ್ಷತ್ವಸೌ ಮಾಧ್ವನಿ ಯಜ್ಞಕಲ್ಪಃ
ಸ್ವದಂಷ್ಟ್ರಯೋನ್ನೀತಧರೋವರಾಹಃ |
ರಾಮೋಽದ್ರಿಕೂಟೇಷ್ವಥ ವಿಪ್ರವಾಸೇ
ಸಲಕ್ಷಣೋವ್ಯಾತ್ ಭರತಾಗ್ರಜೋಮಾಮ್ || ೧೫ ||

ಮಾಮುಗ್ರಧನ್ವಾ ಅಖಿಲಪ್ರಮಾದಾ-
ನ್ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತು ನರಶ್ಚ ಹಾಸಾತ್ |
ದತ್ತಸ್ತ್ವಯೋಗಾದಥ ಯೊಗನಾಥಃ
ಪಾಯಾದ್ಗುಣೇಶಃ ಕಪಿಲಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ || ೧೬ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರೋಽವತು ಕಾಮದೇವಾ-
ದ್ಧಯಶೀರ್ಷೋ ಮಾಂ ಪಥಿ ದೇವಹೇಲನಾತ್ |
ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಃ ಪುರುಷಾಂತರಾರ್ಚನಾತ್
ಕೂರ್ಮೋಹರಿರ್ಮಾಂ ನಿರಯಾದಶೇಷಾತ್ || ೧೭ ||

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪಥ್ಯಾತ್
ದ್ವಂದ್ವಾದ್ಭಯಾದೃಷಭೋ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ |
ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಲೋಕಾದುತ ತತ್ಕ್ರಶಾನ್ನೋ
ಬಲೋಗಣಾತ್ ಕ್ರೋಧವಶಾದಹೀಂದ್ರಃ || ೧೮ ||

ದ್ವೈಪಾಯನೋ ಭಗವಾನ್ ಸಂಪ್ರಮೋಹಾತ್
ಬುದ್ಧಸ್ತು ಪಾಷಂಡಗಣಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾತ್ |
ಕಲ್ಕೀ ಕಲೇಃ ಕಾಲಮಲಾತ್ ಪ್ರಪಾತು
ಧರ್ಮಾವನಾರ್ಯೋರು ಕೃತಾವತಾರಃ || ೧೯ ||

ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದಯಾ ಪ್ರಾತರವ್ಯಾತ್
ಗೋವಿಂದ ಆಸಂಗವ ಆತ್ತವೇಣುಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಾಹ್ಣ ಉದಾತ್ತಶಕ್ತಿಃ
ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಿಷ್ಣುರರೀಂದ್ರಪಾಣಿಃ || ೨೦ ||

ದೇವೊಽಪರಾಹ್ಣೇ ಮಧುಹೋಗ್ರಧನ್ವಾ
ಸಾಯಂ ತ್ರಿಧಾಮಾಽವತು ಮಾಧವೊ ಮಾಂ |
ದೋಷೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ಉತಾರ್ಧರಾತ್ರೇ
ನಿಶೀಥ ಏಕೋಽವತು ಪದ್ಮನಾಭಃ || ೨೧ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಯಾಽಪರರಾತ್ರ ಈಶಃ
ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಈಶೋಽಸಿಧರೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ದಾಮೋದರೋಽವ್ಯಾದನುಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ
ವಿಷ್ಣುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಃ || ೨೨ ||

ಚಕ್ರಂ ಯುಗಾಂತಾನಲತಿಗ್ಮನೇಮಿ
ಭ್ರಮತ್ ಸಮಂತಾದ್ಭಗವತ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಮ್ |
ದಂದಗ್ಧಿ ದಂದಗ್ಧ್ಯರಿಸೆನ್ಯಮಾಶು
ಕಕ್ಷಂ ಯಥಾ ವಾತಸಖೋ ಹುತಾಶಃ || ೨೩ ||

ಗದೇಽಶನಿಸ್ಪರ್ಶನವಿಸ್ಫುಲಿಂಗೇ
ನಿಷ್ಪಿಂಢಿ ನಿಷ್ಪಿಂಢಿ ನಿಷ್ಪಿಂಢ್ಯಜಿತಪ್ರಿಯಾಽಸಿ |
ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೈನಾಯಕಯಕ್ಷರಕ್ಷೋ
ಭೂತಗ್ರಹಾಂಶ್ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯಾರೀನ್ || ೨೪ ||

ತ್ವಂ ಯಾತುಧಾನಪ್ರಮಥಪ್ರೇತಮಾತೃ
ಪಿಶಾಚವಿಪ್ರಗ್ರಹಘೋರದೃಷ್ಟೀನ್ |
ದರೇಂದ್ರ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೃಷ್ಣಪೂರಿತೋ
ಭೀಮಸ್ವನೊಽರೀನ್ ಹೃದಯಾನಿ ಕಂಪಯನ್ || ೨೫ ||

ತ್ವಂ ತಿಗ್ಮಧಾರಾಽಸಿ ವರಾರಿಸೈನ್ಯಂ
ಈಶಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮಮ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ |
ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಚರ್ಮನ್ ಶತಚಂದ್ರ ಛಾದಯ
ದ್ವಿಷಾಮಘಂ ನೋ ಹರ ಪಾಪಚಕ್ಷುಷಾಂ || ೨೬ ||

ಯನ್ನೋಭಯಂ ಗ್ರಹೇಭ್ಯೊಽಭೂತ್
ಕೇತುಭ್ಯೋಽನೃಭ್ಯ ಏವಚ |
ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯೋ ದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯೋ
ಭೂತೇಭ್ಯೊಽಘೇಭ್ಯ ಎವವಾ || ೨೭ ||

ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಭಗವನ್ನಾಮ-
ರೂಪಾಸ್ತ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ |
ಪ್ರಯಾಂತು ಸಂಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ
ಯೇಽನ್ಯೇ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರತೀಪಕಾಃ || ೨೮ ||

ಗರುಡೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ-
ಸ್ತೋಮಶ್ಛಂದೋಮಯಃ ಪ್ರಭುಃ |
ರಕ್ಷತ್ವಶೇಷಕೃಚ್ಛ್ರೇಭ್ಯೋ
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವನಾಮಭಿಃ || ೨೯ ||

ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ನಾಮ
ರೂಪಯಾನಾಯುಧಾನಿ ನಃ |
ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಮನಃಪ್ರಾಣಾನ್
ಪಾಂತು ಪಾರ್ಷದಭೂಷಣಾಃ || ೩೦ ||

ಯಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನೇವ
ವಸ್ತುತಃ ಸದಸಚ್ಚ ಯತ್ |
ಸತ್ಯೇನಾನೇನ ನಃ ಸರ್ವೇ
ಯಾಂತು ನಾಶಮುಪದ್ರವಾಃ || ೩೧ ||

ಯಥೈಕಾತ್ಮ್ಯಾನುಭಾವೇನ
ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಃ ಸ್ವಯಂ |
ಭೂಷಣಾಯುಧಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ
ಧತ್ತೇ ಶಕ್ತೇಃ ಸ್ವಮಾಯಯಾ || ೩೨ ||

ತೇನೈವ ಸತ್ಯಮಾನೇನ
ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ |
ಪಾತು ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವರೂಪೈರ್ನಃ
ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಗಃ || ೩೩ ||

ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಸಮಂತಾತ್
ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ಭಗವಾನ್ ನಾರಸಿಂಹಃ |
ಪ್ರಹಾಪಯಂಲ್ಲೋಕಭಯಂ ಸ್ವನೇನ
ಸ್ವತೇಜಸಾ ಗ್ರಸ್ತಸಮಸ್ತತೇಜಾಃ || ೩೪ ||

ಮಘವನ್ನಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ
ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ವಿಜೇಷ್ಯಸ್ಯಂ‍ಜಸಾ ಯೇನ
ದಂಶಿತೊಽಸುರಯೂಥಪಾನ್ || ೩೫ ||

ಏತದ್ಧಾರಯಮಾಣಸ್ತು
ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಪದಾ ವಾ ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ಸದ್ಯಃ
ಸಾಧ್ವಸಾತ್ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೩೬ ||

ನ ಕುತಶ್ಚಿದ್ ಭಯಂ ತಸ್ಯ
ವಿದ್ಯಾಂ ಧಾರಯತೋ ಭವೇತ್ |
ರಾಜದಸ್ಯುಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ
ವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ || ೩೭ ||

ಇಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾ ಕಶ್ಚಿತ್
ಕೌಶಿಕೋ ಧಾರಯನ್ ದ್ವಿಜಃ |
ಯೋಗಧಾರಣಯಾ ಸ್ವಾಂಗಂ
ಜಹೌ ಸ ಮರುಧನ್ವನಿ || ೩೮ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ವಿಮಾನೇನ
ಗಂಧರ್ವಪತಿರೇಕದಾ |
ಯಯೌ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸ್ತ್ರೀಭಿಃ
ವೃತೋ ಯತ್ರ ದ್ವಿಜಕ್ಷಯಃ || ೩೯ ||

ಸಾಂಗನೋ ನ್ಯಪತತ್ ಸದ್ಯಃ
ಸವಿಮಾನೋ ಹ್ಯವಾಕ್‍ಶಿರಾಃ |
ವಿದ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಧಾರಯತೋ
ಮೃತಸ್ಯಾಸ್ಥಿವಿಲಂಘನಾತ್ || ೪೦ ||

ಸ ವಾಲಖಿಲ್ಯವಚನಾತ್
ಅಸ್ಥೀನ್ಯಾದಾಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ |
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಪಾಚೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಧಾಮ ಸಮನ್ವಗಾತ್ || ೪೧ ||

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ –

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಕಾಲೇ
ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಚಾದೃತಃ |
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ || ೪೨ ||

ಏತಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಧಿಗತೋ
ವಿಶ್ವರೂಪಾತ್ ಶತಕ್ರತುಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬುಭುಜೇ
ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಮೃದೆಽಸುರಾನ್ || ೪೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಷಷ್ಠಸ್ಕಂಧೇ ನಾರಾಯಣವರ್ಮ ಉಪದೇಶೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s