ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಯತಿ ವಿರಚಿತ)

ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಯೋ ವದೇತ್ |
ತಸ್ಯ ನಿಃಸರತೇ ವಾಣೀ ಜುಹ್ನುಕನ್ಯಾಪ್ರವಾಹವತ್ || ೧ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ |
ನರಂ ಮುಂಚಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ || ೨ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ ಧ್ವನಿಃ |
ವಿಶೋಭತೇ ತು ವೈಕುಂಠವಾಟೋದ್-ಘಾಟನಕ್ಷಮಃ || ೩ ||

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಠತಾಂ ಸಂಪದಾಂ ಪದಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹಯಗ್ರೀವಪದಾಂಕಿತಮ್ || ೪ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿಕೃತಂ ಹಯಗ್ರೀವಸಂಪದಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s