ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ – ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗಃ

ಪಾಜಕಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಮೆ

ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣೈಕ-ಧಾಮ್ನೇ
ನವ-ದ್ಯುನಾಥ-ಪ್ರತಿಮ-ಪ್ರಭಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯಾಖಿಲ-ಕಾರಣಾಯ
ಶ್ರೀ-ಪ್ರಾಣ-ನಾಥಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ || ೧ ||

ಅನಾಕುಲಂ ಗೋಕುಲಮುಲ್ಲಲಾಸ
ಯತ್-ಪಾಲಿತಂ ನಿತ್ಯಮನಾವಿಲಾತ್ಮ |
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೀರದ-ನೀಲ-ಭಾಸೇ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಾ-ರಮಣ-ಪ್ರಿಯಾಯ || ೨ ||

ಅಪಿ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಬಹಿರುಲ್ಲಸಂತೀ
ತಮೋ ಹರಂತೀ ಮುಹುರಾಂತರಂ ಚ |
ದಿಶ್ಯಾದ್ ದೃಶಂ ನೋ ವಿಶದಾಂ ಜಯಂತೀ
ಮಧ್ವಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿರ್ದಿನ-ನಾಥ-ದೀಪ್ತಿಮ್ || ೩ ||

ತಮೋ-ನುದಾಽಽನಂದಮವಾಪ ಲೋಕಃ
ತತ್ವ-ಪ್ರದೀಪಾಕೃತಿ-ಗೋ-ಗಣೇನ |
ಯದಾಸ್ಯ-ಶೀತಾಂಶು-ಭುವಾ ಗುರೂಂಸ್ತಾನ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವರ್ಯಾನ್ || ೪ ||

ಮುಕುಂದ-ಭಕ್ತ್ಯೈ ಗುರು-ಭಕ್ತಿ-ಜಾಯೈ
ಸತಾಂ ಪ್ರಸತ್ತ್ಯೈ ಚ ನಿರಂತರಾಯೈ |
ಗರೀಯಸೀಂ ವಿಶ್ವ-ಗುರೋರ್ವಿಶುದ್ಧಾಂ
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಯೋರವತಾರ-ಲೀಲಾಮ್ || ೫ ||

ತಾಂ ಮಂತ್ರ-ವರ್ಣೈರನು-ವರ್ಣನೀಯಾಂ
ಶರ್ವೇಂದ್ರ-ಪೂರ್ವೈರಪಿ ವಕ್ತು-ಕಾಮೇ |
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ನು-ವಾಕ್ಯೇ ಮಯಿ ಮಂದ-ಬುದ್ಧೌ
ಸಂತೋ ಗುಣಾಢ್ಯಾಃ ಕರುಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ || ೬ ||

ಉಚ್ಚಾವಚಾ ಯೇನ ಸಮಸ್ತ-ಚೇಷ್ಟಾಃ
ಕಿಂ ತತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ನಿವೇದ್ಯಮ್ |
ಕಿಂತೂತ್ತಮ-ಶ್ಲೋಕ-ಶಿಖಾ-ಮಣೀನಾಂ
ಮನೋ-ವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ಚರಿತಾನು-ವಾದಃ || ೭ ||

ಮಾಲಾ-ಕೃತಸ್ತಚ್ಚರಿತಾಖ್ಯ-ರತ್ನೈಃ
ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ-ದೃಷ್ಟೇಃ ಸ-ಕುತೂಹಲಸ್ಯ |
ಪೂರ್ವಾಪರೀಕಾರಮಥಾಪರಂ ವಾ
ಕ್ಷಾಮ್ಯಂತು ಮೇ ಹಂತ ಮುಹುರ್ಮಹಾಂತಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀ-ವಲ್ಲಭಾಜ್ಞಾಂ ಸ-ಸುರೇಂದ್ರ-ಯಾಜ್ಞಾಂ
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಭಾವ್ಯ-ತಮಾಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮ್ |
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಾಣಿ-ಗಣ-ಪ್ರಣೇತಾ
ಗುರುಃ ಸತಾಂ ಕೇಸರಿಣೋ ಗೃಹೇಽಭೂತ್ || ೯ ||

ಯೇ-ಯೇ ಗುಣಾ ನಾಮ ಜಗತ್-ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ
ಯಂ ತೇಷು-ತೇಷು ಸ್ಮ ನಿದರ್ಶಯಂತಿ |
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾ-ಭಾಗವತ-ಪ್ರಬರ್ಹಂ
ಶ್ರೀಮಂತಮೇನಂ ಹನುಮಂತಮಾಹುಃ || ೧೦ ||

ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಪರಮಾದ್ಭುತಾನಿ
ಸಭಾಸು ದೈವೀಷು ಸಭಾಜಿತಾನಿ |
ಸುಗ್ರೀವ-ಮಿತ್ರಂ ಸ ಜಗತ್-ಪವಿತ್ರಂ
ರಮಾ-ಪತಿಂ ರಾಮ-ತನುಂ ದದರ್ಶ || ೧೧ ||

ಪದಾರವಿಂದ-ಪ್ರಣತೋ ಹರೀಂದ್ರಃ
ತದಾ ಮಹಾಭಕ್ತಿ-ಭರಾಭಿನುನ್ನಃ |
ಅಗ್ರಾಹಿ ಪದ್ಮೋದರ-ಸುಂದರಾಭ್ಯಾಂ
ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಪುರಾಣೇನ ಸ ಪೂರುಷೇಣ || ೧೨ ||

ಅದಾರ್ಯ-ಸಾಲಾವಲಿ-ದಾರಣೇನ
ವ್ಯಾಪಾದಿತೇಂದ್ರ-ಪ್ರಭವೇನ ತೇನ |
ಪ್ರಾದ್ಯೋತನಿ-ಪ್ರೀತಿ-ಕೃತಾ ನಿಕಾಮಂ
ಮಧುದ್ವಿಷಾ ಸಂದಿದಿಶೇ ಸ ವೀರಃ || ೧೩ ||

ಕರ್ಣಾಂತಮಾನೀಯ ಗುಣ-ಗ್ರಹೀತ್ರಾ
ರಾಮೇಣ ಮುಕ್ತೋ ರಣ-ಕೋವಿದೇನ |
ಸ್ಫುರನ್ನಸೌ ವೈರಿ-ಭಯಂಕರೋಽಭೂತ್
ಸತ್-ಪಕ್ಷಪಾತೀ ಪ್ರದರೋ ಯಥಾಽಗ್ರ್ಯಃ || ೧೪ ||

ಗೋಭಿಃ ಸಮಾನಂದಿತ-ರೂಪಸೀತಃ
ಸ್ವ-ವಹ್ನಿ-ನಿರ್ದಗ್ಧ-ಪಲಾಶಿ-ರಾಶಿಃ |
ಅಹೋ ಹನೂಮನ್ನವ-ವಾರಿದೋಽಸೌ
ತೀರ್ಣಾಂಬುಧಿರ್ವಿಷ್ಣು-ಪದೇ ನನಾಮ || ೧೫ ||

ಅಪಕ್ಷ-ಪಾತೀ ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ
ಅಭೋಗ-ಭೋಕ್ತಾ ಪತಗಾಧಿ-ರಾಜಮ್ |
ವಿಶ್ವಂಭರಂ ಬಿಭ್ರದಸೌ ಜಿಗಾಯ
ತ್ವರಾ-ಪರಾಕ್ರಾಂತಿಷು ಚಿತ್ರಮೇತತ್ || ೧೬ ||

ನಿಬದ್ಧ್ಯ ಸೇತುಂ ರಘು-ವಂಶ-ಕೇತು-
ಭ್ರೂ-ಭಂಗ-ಸಂಭ್ರಾಂತ-ಪಯೋಧಿ-ಮಧ್ಯೇ |
ಮುಷ್ಟಿ-ಪ್ರಹಾರಂ ದಶ-ಕಾಯ ಸೀತಾ-
ಸಂತರ್ಜನಾಗ್ರ್ಯೋತ್ತರಮೇಷಕೋಽದಾತ್ || ೧೭ ||

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನೋಜ್ಜ್ವಲ-ರಾಘವಾಗ್ನೌ
ಚಕ್ರೇ ಸ ಸುಗ್ರೀವ-ಸು-ಯಾಯಜೂಕೇ |
ಆಧ್ವರ್ಯವಂ ಯುದ್ಧ-ಮುಖೇ ಪ್ರತಿಪ್ರ-
ಸ್ಥಾತ್ರಾ ಸುಮಿತ್ರಾ-ತನಯೇನ ಸಾಕಮ್ || ೧೮ ||

ರಾಮಾರ್ಚನೇ ಯೋ ನಯತಃ ಪ್ರಸೂನಂ
ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಮಭವತ್ ಪ್ರಯತ್ನಃ |
ಏಕೇನ ದೋಷ್ಣಾ ನಯತೋ ಗಿರೀಂದ್ರಂ
ಸಂಜೀವನಾದ್ಯಾಶ್ರಯಮಸ್ಯ ನಾಭೂತ್ || ೧೯ ||

ಸ ದಾರಿತಾರಿಂ ಪರಮಂ ಪುಮಾಂಸಂ
ಸಮನ್ವಯಾಸೀನ್ನರ-ದೇವ-ಪುತ್ರ್ಯಾ |
ವಹ್ನಿ-ಪ್ರವೇಶಾಧಿಗತಾತ್ಮ-ಶುದ್ಧ್ಯಾ
ವಿರಾಜಿತಂ ಕಾಂಚನ-ಮಾಲಯೇವ || ೨೦ ||

ಶ್ಯಾಮಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಪೃಥು-ದೀರ್ಘ-ಹಸ್ತಂ
ಸರೋಜ-ನೇತ್ರಂ ಗಜರಾಜ-ಯಾತ್ರಮ್ |
ವಪುರ್ಜಗನ್ಮಂಗಲಮೇಷ ದೃಗ್ಭ್ಯಾಂ
ಚಿರಾದಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇಃ ಸಿಷೇವೇ || ೨೧ ||

ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕೇಽವಸಿತೇಽತ್ರ ಸೀತಾ
ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಸ್ತಾಂ ಭಜತಾಂ ದಿಶೇತಿ |
ರಾಮಸ್ಯ ವಾಣ್ಯಾ ಮಣಿ-ಮಂಜು-ಮಾಲಾ-
ವ್ಯಾಜೇನ ದೀರ್ಘಾಂ ಕರುಣಾಂ ಬಬಂಧ || ೨೨ ||

ಹೃದೋರು-ಸೌಹಾರ್ದ-ಭೃತಾಽಧಿಮೌಲಿ
ನ್ಯಸ್ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ದಯಾರ್ದ್ರ-ದೃಷ್ಟ್ಯಾ |
ಸೇವಾ-ಪ್ರಸನ್ನೋಽಮೃತ-ಕಲ್ಪ-ವಾಚಾ
ದಿದೇಶ ರಾಮಃ ಸಹ-ಭೋಗಮಸ್ಮೈ || ೨೩ ||

ಪ್ರೇಷ್ಠೋ ನ ರಾಮಸ್ಯ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾತ್
ನ ರಾಮ-ರಾಜ್ಯೇಽಸುಲಭಂ ಚ ಕಿಂಚಿತ್ |
ತತ್-ಪಾದ-ಸೇವಾ-ರತಿರೇಷ ನೈಚ್ಛತ್
ತಥಾಽಪಿ ಭೋಗಾನ್ ನನು ಸಾ ವಿರಕ್ತಿಃ || ೨೪ ||

ನಮೋ-ನಮೋ ನಾಥ ನಮೋ-ನಮಸ್ತೇ
ನಮೋ-ನಮೋ ರಾಮ ನಮೋ-ನಮಸ್ತೇ |
ಪುನಃ-ಪುನಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ನಮಾಮಿ ನಾಥೇತಿ ನಮನ್ ಸ ರೇಮೇ || ೨೫ ||

ಕಿಂ ವರ್ಣಯಾಮಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಸಾದಂ
ಸೀತಾಪತೇಸ್ತತ್ರ ಹರಿ-ಪ್ರಬರ್ಹೇ |
ಮುಂಚನ್ ಮಹೀಂ ನಿತ್ಯ-ನಿಷೇವಣಾರ್ಥಂ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವೈಷ ದದೌ ಯದಸ್ಮೈ || ೨೬ ||

ಸ್ವಾನಂದ-ಹೇತೌ ಭಜತಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಮಗ್ನಃ ಸದಾ ರಾಮ-ಕಥಾ-ಸುಧಾಯಾಮ್ |
ಅಸಾವಿದಾನೀಂ ಚ ನಿಷೇವಮಣೋ
ರಾಮಂ ಪತಿಂ ಕಿಂಪುರುಷೇ ಕಿಲಾಽಸ್ತೇ || ೨೭ ||

ತಸ್ಯೈವ ವಾಯೋರವತಾರಮೇನಂ
ಸಂತೋ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಭೀಮಮ್ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟೈವ ಯಂ ಪ್ರೀತಿಮತಾಽನಿಲೇನ
ನರೇಂದ್ರ-ಕಾಂತಾ ಸುಷುವೇಽತ್ರ ಕುಂತೀ || ೨೮ ||

ಇಂದ್ರಾಯುಧಂ ಹೀಂದ್ರ-ಕರಾಭಿನುನ್ನಂ
ಚಿಚ್ಛೇದ ಪಕ್ಷಾನ್ ಕ್ಷಿತಿಧಾರಿಣಾಂ ಪ್ರ್ರಾಕ್ |
ಬಿಭೇದ ಭೂಭೃದ್-ವಪುರಂಗ-ಸಂಗಾತ್
ಚಿತ್ರಂ ಸ ಪನ್ನೋ ಜನನೀ-ಕರಾಗ್ರಾತ್ || ೨೯ ||

ಪುರೇ ಕುಮಾರಾನಲಸಾನ್ ವಿಹಾರಾತ್
ನೀರೀಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಂದ-ಲೀಲಃ |
ಕೈಶೋರ-ಲೀಲಾಂ ಹತ-ಸಿಂಹ-ಸಂಘಾಂ
ವೃತ್ತಾಂ ವನೇ ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ಮರತಿ ಸ್ಮ ಸೂತ್ಕಃ || ೩೦ ||

ಭುಕ್ತಂ ಚ ಜೀರ್ಣಂ ಪರಿಪಂಥಿ-ದತ್ತಂ
ವಿಷಂ ವಿಷಣ್ಣೋ ವಿಷ-ಭೃದ್-ಗಣೋಽತಃ |
ಪ್ರಮಾಣ-ಕೋಟೇಃ ಸ ಹಿ ಹೇಳಯಾಽಗಾತ್
ನೇದಂ ಜಗಜ್ಜೀವನ-ದೇಽತ್ರ ಚಿತ್ರಮ್ || ೩೧ ||

ದಗ್ಧ್ವಾಪುರಂ ಯೋಗ-ಬಲಾತ್ ಸ ನಿರ್ಯನ್
ಧರ್ಮಾನಿವ ಸ್ವಾನ್ ಸಹಜಾನ್ ದಧಾನಃ |
ಅದಾರಿ-ಭಾವೇನ ಜಗತ್ಸು ಪುಜ್ಯೋ
ಯೋಗೀವ ನಾರಾಯಣಮಾಸಸಾದ || ೩೨ ||

ಸಮರ್ಪ್ಯ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಕೃತೀ ಕೃತಾನಿ
ವ್ಯಾಸಾಯ ಭೂಮ್ನೇ ಸುಕೃತಾನಿ ಯಾವತ್ |
ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ಚ ತಸ್ಯ ಪೂಜಾಂ
ಸಂಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ಸ ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧಿಃ || ೩೩ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ-ಪದ-ಶ್ರಿದ್ ಬಕ-ಸನ್ನಿರಾಸೀ
ಕ್ಷಿಪ್ತಾನ್ಯ-ಪಕ್ಷಿ-ಪ್ರಕರಃ ಸು-ಪಕ್ಷಃ |
ಸ-ಸೋದರೋಽಥಾಽದಿತ ರಾಜ-ಹಂಸಃ
ಸ ರಾಜ-ಹಂಸೀಮಿವ ರಾಜ-ಕನ್ಯಾಮ್ || ೩೪ ||

ಇಂದೀವರ-ಶ್ರೀ-ಜಯಿ-ಸುಂದರಾಭಂ
ಸ್ಮರಾನನೇಂದುಂ ದಯಿತಂ ಮುಕುಂದಮ್ |
ಸ್ವ-ಮಾತುಲೇಯಂ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಸಮಭ್ಯನಂದತ್ ಸು-ಚಿರಾಯ ಭೀಮಃ || ೩೫ ||

ಮಹಾ-ಗದಂ ಚಂಡ-ರಣಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ
ಬಾರ್ಹದ್ರಥಂ ಮಂಕ್ಷು ನಿರಸ್ಯ ವೀರಃ |
ರಾಜಾನಮತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲ-ರಾಜ-ಸೂಯಂ
ಚಕಾರ ಗೋವಿಂದ-ಸುರೇಂದ್ರಜಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩೬ ||

ದುಃಶಾಸನೇನಾಽಕುಲಿತಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನರಾಳಾನಸಿತಾಂಶ್ಚ ಕೇಶಾನ್ |
ಜಿಘಾಂಸಯಾ ವೈರಿ-ಜನಸ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಃ
ಸ ಕೃಷ್ಣ-ಸರ್ಪಾನಿವ ಸಂ-ಚಿಕಾಯ || ೩೭ ||

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸ್ಯ ವನೇ-ವನೇಽಲಂ
ದಿಧಕ್ಷತಃ ಪಾರ್ಥಿವ-ಸಾರ್ಥಮುಗ್ರಮ್ |
ಸತ್ತ್ವಾನಿ ಪುಂಸಾಂ ಭಯದಾನಿ ನಾಶಂ
ವೃಕೋದರಾಗ್ನೇರ್ಗುರು-ತೇಜಸಾಽಽಪುಃ || ೩೮ ||

ಭೋಗಾಧಿಕಾಭೋಗ-ವತೋಽರುಣಾಕ್ಷಾನ್
ಇತಸ್ತತಃ ಸಂವಲತೋ ಧರೇಂದ್ರೇ |
ಬಹೂನ್ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಾನ್ ಮಣಿಮತ್-ಪುರೋಗಾನ್
ಅಸೌ ಕಟೂನ್ ಕ್ರೋಧ-ವಶಾನ್ ಜಘಾನ || ೩೯ ||

ಅಥೈವ ವೇಷಾಂತರ-ಭಸ್ಮ-ಲೀನಃ
ಕ್ರಮೇಣ ವಾಯು-ಪ್ರಭವಃ ಸು-ತೇಜಾಃ |
ರುದ್ಧಾಖಿಲಾಶಂ ಮುಖರಂ ಪ್ರಚಂಡಂ
ಭಸ್ಮೀ-ಚಕಾರಾಖಿಲ-ಕೀಚಕೌಘಮ್ || ೪೦ ||

ಸ ಕೃಷ್ಣ-ವರ್ತ್ಮಾ ವಿಜಯೇನ ಯುಕ್ತೋ
ಮುಹುರ್ಮಹಾ-ಹೇತಿ-ಧರೋಽಪ್ರಧೃಷ್ಯಃ |
ಭೀಷ್ಮ-ದ್ವಿಜಾದ್ಯೈರತಿ-ಭೀಷಣಾಭಂ
ವಿಪಕ್ಷ-ಕಕ್ಷಂ ಕ್ಷಪಯನ್ ವಿರೇಜೇ || ೪೧ ||

ತರಸ್ವಿನಃ ಪ್ರೋಚ್ಚಲಿತಾನಧೀರಾನ್
ನಿರ್ದಗ್ಧ-ಪಕ್ಷಾನತಿತೀಕ್ಷ್ಣ-ಕೋಪಾನ್ |
ಸ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹು-ಹೇತಿ-ಲೀಲೋ
ವಿನಾಶ್ಯ ವಿಶ್ವಾನ್ ಪರಯಾ ಶ್ರಿಯಾಽಭಾತ್ || ೪೨ ||

ಕೃಷ್ಣಾಂಘ್ರಿ-ಪಂಕೇರುಹ-ಭೃಂಗ-ರಾಜಃ
ಕೃಷ್ಣಾ-ಮುಖಾಂಭೋರುಹ-ಹಂಸ-ರಾಜಃ |
ಪ್ರಜಾ-ಸರೋಜಾವಲಿ-ರಶ್ಮಿ-ರಾಜಃ
ಸ-ಸೋದರೋಽರಾಜತ ವೀರ-ರಾಜಃ || ೪೩ ||

ಪೌತ್ರೇ ಪವಿತ್ರಾಹ್ವಯ-ಜಾಮಿ-ಪೌತ್ರೇ
ಧರಾಂ ನಿಧಾಯಾಸುರ-ಧೀಷು ತಾಪಮ್ |
ಕೀರ್ತಿಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ ಹೃದಯಂ ಮುಕುಂದೇ
ಭೇಜೇ ಪದಂ ಸ್ವಂ ಸಹಜೈಃ ಸ ಭೀಮಃ || ೪೪ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಾಂತಂ ಭಜತಾಽನಿಲೇನ
ಘೋರ-ಪ್ರಘಾತೈರಿತಿ ನಾಶಿತಸ್ತೇ |
ರಸೋಜ್ಝಿತಾಶ್ಚಂಚಲ-ವೃತ್ತಯೋಽಲಂ
ಶೋಭಾಂ ನ ಭೇಜುಃ ಸುರ-ವೈರಿ-ಮೇಘಾಃ || ೪೫ ||

ಏತತ್-ಪ್ರತೀಪಂ ಕಿಲ ಕರ್ತುಕಾಮಾಃ
ನಷ್ಟೌಜಸಃ ಸಂಕಟಮೇವಮಾಪ್ಯ |
ಮುಕುಂದ-ವೈಗುಣ್ಯ-ಕಥಾಂ ಸ್ವ-ಯೋಗ್ಯಾಂ
ಕಾಲೇ ಕಲಾವಕಲಯಂತ ತೇಽಲಮ್ || ೪೬ ||

ಯೋ ಭೂರಿ-ವೈರೊ ಮಣಿಮಾನ್ ಮೃತಃ ಪ್ರಾಗ್
ವಾಗ್ಮೀ ಬುಭೂಷುಃ ಪರಿತೋಷಿತೇಶಃ |
ಸ ಸಂಕರಾಖ್ಯೋಽ೦ಘ್ರಿ-ತಳೇಷು ಜಜ್ಞೇ
ಸ್ಪೃಧಾ ಪರೇಽಪ್ಯಾಸುರಿಹಾಸುರೇಂದ್ರಾಃ || ೪೭ ||

ಸಾನ್ನಾಯ್ಯಮವ್ಯಕ್ತ-ಹೃದಾಖು-ಭುಗ್ ವಾ
ಶ್ವಾ ವಾ ಪುರೋಡಾಶಮಸಾರ-ಕಾಮಃ |
ಮಣಿಸ್ರಜಂ ವಾ ಪ್ಲವಗೋಽವ್ಯವಸ್ಥೋ
ಜಗ್ರಾಹ ವೇದಾದಿಕಮೇಷ ಪಾಪಃ || ೪೮ ||

ಜನೋ ನಮೇನ್ನಾಪರಥೇತಿ ಮತ್ವಾ
ಶಠಶ್ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮಮೇಷ ಭೇಜೇ |
ಪದ್ಮಾಕರಂ ವಾ ಕಲುಷೀ-ಚಿಕೀರ್ಷುಃ
ಸು-ದುರ್ದಮೋ ದುಷ್ಟ-ಗಜೋ ವಿಶುದ್ಧಮ್ || ೪೯ ||

ಅವೈದಿಕಂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಂ ನಿರಸ್ತಂ
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತತ್-ಪಕ್ಷ-ಸುಪಕ್ಷ-ಪಾತೀ |
ತಮೆವ ಪಕ್ಷಂ ಪ್ರತಿ-ಪಾದುಕೋಽಸೌ
ನ್ಯರೂರುಪನ್ಮಾರ್ಗಮಿಹಾನುರೂಪಮ್ || ೫೦ ||

ಅಸತ್-ಪದೇಽಸನ್ ಸದಸದ್-ವಿವಿಕ್ತಂ
ಮಾಯಾಖ್ಯಯಾ ಸಂವೃತಿಮಭ್ಯಧತ್ತ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯಖಂಡಂ ಬತ ಶೂನ್ಯ-ಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಪ್ರ-ಚ್ಛನ್ನ-ಬೌದ್ಧೋಽಯಮತಃ ಪ್ರ-ಸಿದ್ಧಃ || ೫೧ ||

ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೂತ್ರೋತ್ಕರ-ಭಾಸ್ಕರಂ ಚ
ಪ್ರಕಾಶಯಂತಂ ಸಕಲಂ ಸ್ವ-ಗೋಭಿಃ |
ಅಚೂಚುರದ್ ವೇದ-ಸಮೂಹ-ವಾಹಂ
ತತೋ ಮಹಾ-ತಸ್ಕರಮೇನಮಾಹುಃ || ೫೨ ||

ಸ್ವ-ಸೂತ್ರ-ಜಾತಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧ-ಭಾಷೀ
ತದ್-ಭಾಷ್ಯ-ಕಾರೋಽಹಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ ಯಃ |
ತಂ ತತ್-ಕ್ಷಣಾದ್ ಯೋ ನ ದಿಧಕ್ಷತಿ ಸ್ಮ
ಸ ವ್ಯಾಸ-ರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ಕ್ಷಮಾಬ್ಧಿಃ || ೫೩ ||

ನಿಗಮ-ಸನ್ಮಣಿ-ದೀಪ-ಗಣೋಽಭವತ್
ತದುರು-ವಾಗ್-ಗಣ-ಪಂಕ-ನಿಗೂಢ-ಭಾಃ |
ಅವಿದುಷಾಮಿತಿ ಸಂಕರತಾ-ಕರಃ
ಸ ಕಿಲ ಸಂಕರ ಇತ್ಯಭಿ-ಶುಶ್ರುವೇ || ೫೪ ||

ವಿಶ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಭುರಗುಣವಾನಾತ್ಮನಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದೋ
ದೈತ್ಯಾ ಇತ್ಥಂ ವ್ಯದಧತ ಗಿರಾಂ ದಿಕ್ಷು ಭೂಯಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮ್ |
ಆನಂದಾದ್ಯೈರ್ಗುರು-ಗುಣ-ಗಣೈಃ ಪೂರಿತೋ ವಾಸುದೇವೋ
ಮಂದಂ-ಮಂದಂ ಮನಸಿ ಚ ಸತಾಂ ಹಂತ ನೂನಂ ತಿರೋಽಭೂತ್ || ೫೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಕವಿಕುಲತಿಲಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಸುತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯೇ ಆನಂದಾಂಕಿತೇ ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ ||

Advertisements

One thought on “ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ – ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s