ಸ್ನಾನ ಸಂಕಲ್ಪಪದ್ಧತಿಃ (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಯತಿ ವಿರಚಿತ)

ವಿಷ್ಣೋರ್ದೇಶೇ ವರ್ತಮಾನೇ ವೇಧಸಶ್ಚರಮಾರ್ಧಕೇ |
ಆಯುಷಃ ಕಲ್ಪಕೇ ಚೈವ ಸಿತಾಂಗಸ್ಯ ಕಿಟೇಸ್ತಥಾ || ೧ ||

ಮನೋಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂಧೌ ಪಾದೇ ಕಲೇಸ್ತಥಾ |
ಆದ್ಯೇ ವರ್ಷೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಭರತಸ್ಯ ಮಹೀಪತೇಃ || ೨ ||

ಜಂಬೂದ್ವಿಪೇ ವತ್ಸರೇ ಚ ವರ್ತಮಾನೇ ತಥಾಽಯನೇ |
ಋತೌ ಮಾಸೇ ಚ ಪಕ್ಷೇ ಚ ತಿಥೌ ವಾರೇ ಚ ಭೇ ತಥಾ || ೩ ||

ಕರಣಾದಿಯುತೇ ಪುಣ್ಯೇ ಕಾಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀತಯೇ ಹರೇಃ |
ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪಾಪಾನಾಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಯೇ || ೪ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಲಾಶಯೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದಪದ್ಮಂ ವಿಚಿಂತಯನ್ |
ಗಂಗಾಂ ಸ್ಮರನ್ನಹಂ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಸ್ಮೃತಿಚೋದಿತಮ್ || ೫ ||

ಅಘೌಘವಿದ್ವಂಸಕರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೋಷಾಯ ತೇನ ಪ್ರಹಿತೋಽಹಮಸ್ಮಿನ್ |
ಜಲೇ ಸ್ಮರನ್ ದೇವನದೀಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ನಾನಂ ಸ ಗೋವಿಂದಪದಾಭಿಧಾನಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿಕೃತಾ ಸ್ನಾನಸಂಕಲ್ಪಪದ್ಧತಿಃ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s