ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಂಭೀರಾಶಯಗುಂಫಸಂಭೃತವಚಃಸಂದರ್ಭಗರ್ಭೋಲ್ಲಸ-
ಟ್ಟೀಕಾಭಾವವಿಬೋಧನಾಯ ಜಗತಾಂ ಯಸ್ಯಾವತಾರೋಽಜನಿ |
ತತ್ಪಾದೃಕ್ಷದುರಂತಸಂತತತಪಃಸಂತಾನಸತೋಷಿತ-
ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಸುಗುಣಂ ರಘೋತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ಪರಂ ದೇಶಿಕಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಮೂಲವೃಂದಾವನ, ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲೂರು

ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಮೂಲವೃಂದಾವನ, ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲೂರು

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಮಲಭಾವಬೋಧಕಿರಣೈಃ ಸಂವರ್ಧಯನ್ ಮಧ್ವಸ್-
ತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಾಬ್ಧಿಮನಂತಶಿಷ್ಯಕುಮುದವ್ರಾತಂ ವಿಕಾಸಂ ನಯನ್ |
ಉದ್ಭೂತೋ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥಜಲಧೇಸ್ತಾಪತ್ರಯಂ ತ್ರಾಸಯನ್
ಯಸ್ತಂ ನೌಮಿ ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಶಶಿನಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಯಮ್ || ೨ ||

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಂಡಸಂಕಾಶಂ ದಂಡಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂನ್ |
ಧರಂ ಕೌಪೀನಸೂತ್ರಂ ಚ ಸೀತಾರಾಘವಮಾನಸಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನ ವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿಂ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೪ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಮಂಡಿತಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಪದದ್ವಂದ್ವಕಂಜಭೃಂಗಾಯಿತಾಂತರಮ್ || ೫ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯೇಣಾರ್ಥಬಾಹುಲ್ಯಟೀಕಾತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಕಮ್ || ೬ ||

ಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ನೌಮಿ ಭಾವಭಾವಿತಭಾವುಕಮ್ |
ಭಾವಭಾಜಂ ಭಾವಜಾದಿಪರೀಭಾವಪರಾಯಣಮ್ || ೭ ||

ಸನ್ನ್ಯಾಯವಿವೃತೇಷ್ಟೀಕಾಶೇಷಸಂಪೂರ್ತಿಕಾರಿಣಮ್ |
ಟೀಕಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪೇಟಿಕಾನಾಂ ನಿಚಯಂ ಚ ಚಕಾರ ಯಃ |
ಪ್ರಮೇಯಮಣಿಮಾಲಾನಾಂ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಮಹಾಮತಿಃ || ೮ ||

ಯಚ್ಚಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ |
ತಮಲಂ ಭಾವಬೋಧಾರ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಙ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ
ಧೈರ್ಯೇಽ೦ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಮ್ |
ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾಂ ಮನಸಾಂ ಹಿ ಪತ್ಯಾ
ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ೧೦ ||

ರಾಮ ರಾಮ ತವ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಭವಬಂಧಮುಕ್ತಯೇ |
ವಂದಿತಂ ಸುರನರೇಂದ್ರಮೌಲಿಭಿರ್ಧ್ಯಾಯತೇ ಮನಸಿ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ || ೧೧ ||

ಪಿನಾಕಿನೀರಸಂಜುಷ್ಟದೇಶೇ ವಾಸಮನೋರಮಮ್ |
ಪಿನಾಕಿಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಧಿನಿಶಾಕರಾನ್ || ೧೨ ||

ಪಂಚಕೈರ್ಭಾವಭೋಧಾಖ್ಯೈರ್ಗ್ರಂಥೈಃ ಪಂಚಲಸನ್ಮುಖೈಃ |
ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾಪಕೈಃ ಸ್ವಾನಾಮುಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೩ ||

ಗಾಂಭೀರ್ಯೇ ಸರ್ವದುರ್ವಾದಿಗಿರಿಪಕ್ಷವಿದಾರಣೇ |
ವಿಷಯೇಷು ವಿರಾಗಿತ್ವೇ ಚೋಪಮೇಯಂ ಪಿನಾಕಿನಾ || ೧೪ ||

ಧರಣೇ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತೇರ್ಭರಣೇ ಭಕ್ತಸಂತತೇಃ |
ವಿನಾ ವಿನಾ ಚೋಪಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶನೇ || ೧೫ ||

ಗುರುತ್ವೇಽಖಿಲಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರದಾನೇಽಭೀಷ್ಟಸಂತತೇಃ |
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ || ೧೬ ||

ಸದಾರರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಸದಾರತಿಸುಧಾಕರಮ್ |
ಸದಾಽರಿಭೇದನೇ ವಿಷ್ಣುಗದಾರಿಸದೃಶಂ ಸದಾ || ೧೭ ||

ರಘುನಾಥಾಂಘ್ರಿಸದ್ಭಕ್ತೌ ರಘುನಾಥಾನುಜಾಯಿತಮ್ |
ರಘುನಾಥಾರ್ಯಪಾಣ್ಯುತ್ಥರಘುವರ್ಯಕರೋದಿತಮ್ || ೧೮ ||

ವೇದೇಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ವೇದೇಶಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಪೂಜಕಮ್ |
ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದೇ ರಘೂತ್ತಮಪದಾರ್ಚಕಮ್ || ೧೯ ||

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ರಘೂತ್ತಮಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಯದ್-ವೃಂದಾವನಪೂರ್ವತಃ ಫಲವತೀ ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾವನೀ
ಯಾಮ್ಯಾಯಾಂ ತು ಪಿನಾಕಿನೀ ಚಲದಲೋ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾಧಿಷ್ಟಿತಃ |
ವಾರುಣ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮತಃ ಪ್ರತಿಕೃತೌ ಛಾಯಾ ಕೃತಾ ತಿಂತ್ರಿಣೀ
ತದ್-ವೃಂದಾವನಮಧ್ಯಗೋ ಗುರುವರೋ ಭೂಯಾತ್ ಸ ನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ || ೨೧ ||

ಪ್ರಣತ್ಕಾಮಧೇನುಂ ಚ ಭಜತ್ಸುರತರೂಪಮಮ್ |
ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದಚಿಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೨ ||

ರಘೂತ್ತಮಮುನೀಂದ್ರಾ ಯೇ ಸರ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ |
ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ ಕುಲಗುರೂನ್ ನೌಮಿ ತಾನ್ ಮೇ ಜಗದ್ಗುರೂನ್ || ೨೩ ||

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿಭಾವಬೋಧಕೃತಂ ಸೇವೇ ರಘೂತ್ತಮಮಹಾಗುರುಮ್ |
ಯಚ್ಛಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಷ್ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s