ಶ್ರೀ ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿ ವಿರಚಿತ)

ವಾಸುದೇವಂ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಂ ನಂದ-ಸಂದೋಹ-ಸಂದಾನಶೀಲಮ್ |
ಸ್ವಾಮಿನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಸೂನುಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಹನೂಮಂತ-ಮೇಕಾಂತ-ಭಾಜಂ ರಾಘವ-ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭೃಂಗಮ್ |
ಮಾರುತಿಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೨ ||

ಭೀಮರೂಪಂ ಪರಂ ಪೀವರಾಂಸಂ ಭಾರತಂ ಭಾರತಶ್ರೀಲಲಾಮಮ್ |
ಭೂಭರಧ್ವಂಸನಂ ಭಾರತೀಶಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೩ ||

ದೇವಚೂಡಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾರವಿಂದೈಕದಾಸಮ್ |
ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೪ ||

ಮಾಯಿಗೋಮಾಯು-ಮಾಯಾಂಧಕಾರ-ಧ್ವಂಸ-ಮಾರ್ತಾಂಡ-ಮೂರ್ತೀಯಮಾನಮ್ |
ಸಜ್ಜನಾನಂದ-ಸಂದೋಹಧೇನುಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೫ ||

ಇಂದಿರಾನಂದ-ಮಾನಂದ-ಮೂರ್ತಿಂ ಸುಂದರೀ-ಮಿಂದಿರಾ-ಮಿಂದುಕಾಂತಿಮ್ |
ನಂದಿತೀರ್ಥಂ ಚ ವಂದೇ ತದಿಷ್ಟಂ ದಾಸಮೇಕಂ ತಥಾ ತತ್ತ್ವದೀಪಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿವಿರಚಿತಾ ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ||

Advertisements

One thought on “ಶ್ರೀ ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿ ವಿರಚಿತ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s