ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ-ಮತಿ-ಸುಂದರ-ಮೋಹನಾಂಗಂ
ಶ್ರೀ-ಭೂಮಿ-ಕಾಂತ-ಮರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಪರಮಕಾರುಣ-ಕಾಂಬುರಾಶಿಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಂದ್ಯ-ಚರಿತಂ ವರದಂ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ಅಖಿಲ-ವಿಬುಧ-ವಂದ್ಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸುರೇಶಂ
ಅಭಯ-ವರದ-ಹಸ್ತಂ ಕಂಜಜಾಕ್ಷಂ ರಮೇಶಮ್ |
ಜಲಧರನಿಧಿಕಾಂತಿಂ ಶ್ರೀಮಹಿಭ್ಯಾಂ ಸಮೇತಂ
ಪರಮ-ಪುರುಷ-ಮಾದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಾರಿಜಾಸನವಂದಿತಃ |
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀವಾಸಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || ೩ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರೋ ದೇವೋ ಗರುಡಾರೂಢಶೋಭಿತಃ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಲೋಕೇಶೋ ವಿಜಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಏತಾನಿ ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ-ದ್ವಾದಶನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s