ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಕರಾಳ-ವಿಕೃತಾನನಃ |
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಕ್ಷೋ-ವಿದಾರಣ-ನಖಾಂಶುಕಃ || ೧ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯ-ಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಅಭಕ್ತ-ಜನ-ಸಂಹಾರೀ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಃ || ೨ ||

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಕೇಶ-ಸ್ಥೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರೋ ಭಯಂಕರಃ |
ಉತ್ತಪ್ತ-ಹೇಮಸಂಕಾಶ-ಸಟಾಧೂತ-ಬಲಾಹಕಃ || ೩ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಕಪಿಲಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ-ಲೋಚನಃ |
ಸ್ಥೂಲಗ್ರೀವಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಜಾಂಬೂನದ-ಪರಿಷ್ಕೃತಃ || ೪ ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶ-ಪ್ರಭೃತಿಭಿ-ಸ್ತ್ರಿದಿವೇಶೈರಭಿಷ್ಟುತಃ |
ಉಪಸಂಹೃತ-ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಕಬಳೀಕೃತ-ಮಾರುತಃ || ೫ ||

ದಿಗ್-ದಂತಾವಲ-ದರ್ಪಘ್ನಃ ಕದ್ರೂಜ-ವಿಷನಾಶನಃ |
ಆಭಿಚಾರ-ಕ್ರಿಯಾ-ಹಂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೬ ||

ಸಮುದ್ರ-ಸಲಿಲತ್ರಾತಾ ಹಾಲಹಲ-ವಿಶೀರ್ಣಕೃತ್ |
ಓಜಃ-ಪ್ರಪೂರಿತಾಶೇಷ-ಚರಾಚರ-ಜಗತ್-ತ್ರಯಃ || ೭ ||

ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ನಾಸ್ತಿಕ-ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಾಯ ದರ್ಶಿತಾತ್ಮ-ಪ್ರಭಾವವಾನ್ || ೮ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರಗ್ರೇ ಸಭಾಸ್ತಂಭ-ಸಮುದ್ಭವಃ |
ಉಗ್ರೋಽಗ್ನಿ-ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಚ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೋ ಭೀಮದರ್ಶನಃ || ೯ ||

ದಗ್ಧಾಖಿಲ-ಜಗಜ್ಜಂತುಃ ಕಾರಣಂ ಜಗತಾಮಪಿ |
ಆಧಾರಃ ಸರ್ವಭೂತಾಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವಹಾರಕಃ || ೧೦ ||

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಗದ್-ಧಾತಾ ಬಹಿರಂತಃ-ಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಯೋಗಿಹೃತ್ ಪದ್ಮ-ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದುತ್ತಮಃ || ೧೧ ||

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಹರ್ತಾಽಖಿಲ-ತ್ರಾತಾ ವ್ಯೋಮರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಚಿನ್ಮಯಪ್ರಕೃತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಕಃ || ೧೨ ||

ಪಾಶವಿಚ್ಛೇದ-ಕೃತ್ ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಪಾಪ-ವಿನಿಸೃತಃ |
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ-ಸ್ವರೂಪೋಽಜಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸದಸದಾತ್ಮಕಃ || ೧೩ ||

ಅವ್ಯಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽನಂತೋ ವಿಜಯೀ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮಾಯಾವೀ ಮರುದಾಧಾರೋ ನಿಮಿಷೋಽಕ್ಷರ ಏವ ಚ || ೧೪ ||

ಅನಾದಿ-ನಿಧನೋ ನಿತ್ಯಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ-ಭಿಧಾಯುತಃ |
ಶಂಖ-ಚಕ್ರ-ಗದಾ-ಶಾರ್ಙ್ಗ-ಪ್ರಕಾಶಿತ-ಚತುರ್ಭುಜಃ || ೧೫ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಶ್ರೀಯಾಽಧ್ಯಾಸಿತ ವಾಮಾಂಕಃ ಶ್ರೀವತ್ಸೇನ ವಿರಾಜಿತಃ || ೧೬ ||

ಪ್ರಸನ್ನ-ವದನಃ ಶಾಂತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ-ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ವಾಸುದೇವೋಽರ್ಹಸತ್-ಪುಷ್ಪೈಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ || ೧೭ ||

ಉದ್ಯತ್ ಕನಕನಾಕಾರ-ಭೀಷಿತಾಖಿಲ-ದಿಙ್ಮುಖಃ |
ಗರ್ಜನ್ ವೀರಾಸನಾಸೀನಃ ಕಠೋರ-ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಃ || ೧೮ ||

ದೈತೇಯಕ್ಷತ-ವಕ್ಷೋಽಸೃಗಾರ್ದ್ರೀ-ಕೃತ-ನಖಾಯುಧಃ |
ಅಶೇಷ-ಪ್ರಾಣಿ-ಭಯದ-ಪ್ರಚಂಡೋದ್ದಂಡ-ತಾಂಡವಃ || ೧೯ ||

ನಿಟಿಲ-ಸ್ರುತ-ಘರ್ಮಾಂಬು-ಸಂಭೂತ-ಜ್ವಲಿತಾನನಃ |
ವಜ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್-ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಸ್ವಭಕ್ತಾರ್ಪಿತ-ಕಾರುಣ್ಯೋ ಬಹುದೋ ಬಹುರೂಪವಾನ್ || ೨೦ ||

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನೃಹರಿರೂಪಿಣಃ |
ನರಕೇಸರಿಣಾಂ ದತ್ತಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಶೇಷಾಯ ಧೀಮತೇ || ೨೧ ||

ಸರ್ವಪಾಪ-ಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ-ನಾಶನಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ-ಸಂಪತ್ತಿ-ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರ-ಪ್ರವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಪಠನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೨ ||

ಯಸ್ತು ಶೃಂಖಾಲಯಾ ಬದ್ಧಃ ಪಾಶೈಃ ಕಾರಾಗ್ರಹೇಽಥವಾ |
ಸಹಸ್ರಂ ಪಾಠಯೇದ್ ವಿಪ್ರೈರ್ಬಂಧಾಚ್ಛೀಘ್ರಂ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೨೩ ||

ಶತ್ರುಭಿಃ ಪೀಡಿತೋ ಯಸ್ತು ಕಂಠಲಗ್ನಜಲೇ ವಸನ್ |
ಆದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖಸ್ತಿಷ್ಠನ್ನೂರ್ಧ್ವ-ಬಾಹುಃ ಶತಂ ಜಪೇತ್ |
ಸ ಹರೇದಹಿತಾನ್ ಶೀಘ್ರಮೇವಮುಚ್ಚಾಟನಂ ಭವೇದ್ || ೨೪ ||

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ-ಪರಿಗ್ರಸ್ತೋ ಜಪೇದ್ಧರಿರಾಲಯೇ |
ಸ ಪುಮಾನಯುತಾವೃತ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಧಿನಾ ಪ್ರವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೨೫ ||

ಯತ್ರಕುತ್ರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಮೀ ಸತತಂ ಜಪೇತ್ |
ಷಣ್ಮಾಸಾಚ್ಛ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವೃತ್ತಿಂ ಚೈವಾನಪಾಯಿನೀಮ್ || ೨೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳ ಪಿಶಾಚೋರಗ-ರಾಕ್ಷಸೈಃ |
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಭಯೇ ಶತಾವೃತ್ತ್ಯಾ ತತ್-ಕ್ಷಣಾತ್ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೨೭ ||

ಯಂಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂತಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಅಕಾಮೀ ಪಠತೇ ಯಸ್ತು ಸತತಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಪಾಪ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೨೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||
|| ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು || ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s