ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ)

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹ-ಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಕಾಂತಿ-ವಿಲಸನ್-ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವ-ಪುಂಡ್ರಮ್
ಪದ್ಮಾಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ-ಮಣಿ-ಕುಂಡಲ-ಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರ-ರಮ್ಯ-ಸು-ಶಂಖಚಕ್ರಂ
ಭಕ್ತಾಭಯ-ಪ್ರದ-ಕಟಿಸ್ಥಲ-ದತ್ತಪಾಣಿಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಲಸನ್-ಮಣಿಕಾಂಚನಾಢ್ಯಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿ-ಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ-ಪದಾರವಿಂದಂ
ಆನಂದ-ಸಾಂದ್ರ-ನಿಲಯಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್ |
ಏತತ್-ಸಮಸ್ತ-ಜಗತಾಮಪಿ ದರ್ಶಯಂತಂ
ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ ಕರಪಲ್ಲವೇನ || ೩ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜ-ಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ || ೪ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ-ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ –

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s