ಶ್ರೀ ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಯತಿ ವಿರಚಿತ)

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ವರಕುಂಡಲ-ಶೋಭಿಗಂಡಂ
ಶೀತಾಂಶು-ಮಂಡಲ-ಮುಖಂ ಸಿತವಾರಿಜಾಕ್ಷಮ್ |
ಆತಾಮ್ರ-ಕಮ್ರ-ಮುದಿತಾಧರ-ಬಿಂಬ-ಜೃಂಭಿ
ಧ್ಯಾತೃ-ಪ್ರಹರ್ಷ-ಕರ-ಹಾಸರಾಸಂ ರಮೇಶಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶುಭ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಕಂಬುಕಂಠಂ
ಸ್ಫೀತಾತ್ಮ-ವಕ್ಷಸಿ ವಿರಾಜಿತ-ಭೂರಿಹಾರಮ್ |
ಭೀತ-ಸ್ವಭಕ್ತ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಪಾಣಿಪದ್ಮಂ
ಶಾತೋದರಾರ್ಪಿತ-ಜಗದ್-ಭರಮಬ್ಜನಾಭಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಶುಭ-ಕಿಂಕಿಣಿ-ಮೇಖಲಾಂಗಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರಿ-ಕರೋರು-ಮುದಾರಜಾನುಮ್ |
ಧ್ಯಾತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗ್ಮ-ರುಚಿರಂ ಜಿತ-ಕಂಜಜಾತ-
ವಾತಾದಿ-ದೇವ-ವರ-ಮೌಲಿ-ಮಣಿಂ ಮುಕುಂದಮ್ || ೩ ||

ವಾದಿರಾಜ-ಯತಿ-ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕ-ತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೪ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿಕೃತಾ ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ ||

– ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ –

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s