ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಸ್ತುತಿಃ (ವೇದವೇದ್ಯತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ)

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಚಂದ್ರಾರ್ಕ-ಕೋಟಿ-ಲಾವಣ್ಯ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ-ಕರುಣಾಲಯಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಇಂದ್ರಾದಿ-ದೇವತಾರಾಧ್ಯ-ಮಧ್ವಂಶಜ-ಮಾದರಾತ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀ-ಹಯಾಸ್ಯಾರ್ಚನ-ರತಂ ಸಾಧು-ವೇದಾರ್ಥ-ಬೋಧಕಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ದುರ್ವಾದಿವ-ಮತ್ತ-ವಿಧ್ವಂಸ-ಕಂಠೀರವ-ಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವ-ಕಾಮ-ಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ-ಮದ್-ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ-ಕುಲಶೇಖರಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಮಂತ್ರ-ಕ್ರಮ-ವಿಚಾರಜ್ಞಂ ತಂತ್ರ-ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಜ್ಞಾನಾದಿ-ಗುಣ-ಸಂಪನ್ನಮಶೇಷಾಘ-ಹರಂ ವಿಭುಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀ-ಕೃತಭುವಂ ಸ್ವಕ್ಷ-ಮಾಲಾಧರಂ ವಿಭುಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ವಿಚಿತ್ರ-ಮುಕುಟೋಪೇತಮ್-ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ-ದರ್ಶನಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಪುರತೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಿವಸಂತಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ |
ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಂ ಸದ್ಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದವೇದ್ಯತೀರ್ಥಕೃತಾ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಸ್ತುತಿಃ ||

– ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ –

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s