ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತುತಿ (ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ)

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ (ಟೀಕಾರಾಯರು)

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ (ಟೀಕಾರಾಯರು)

ಧಾಟೀ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ-ವರ್ಯ-ವಚಸಾಂ ಚೀಟೀಭವತ್-ಸ್ವರ್ಧುನೀ
ಪಾಟೀರಾನಿಲ-ಫುಲ್ಲ-ಮಲ್ಲಿ-ಸುಮನೋ-ವಾಟೀ-ಲಸದ್-ವಾಸನಾ |
ಪೇಟೀ ಯುಕ್ತ-ಮಣಿ-ಶ್ರಿಯಾಂ ಸುಮತಿಭಿಃ ಕೋಟೀರಕೈಃ ಶ್ಲಾಘಿತಾ
ಸಾ ಟೀಕಾ-ನಿಚಯಾತ್ಮಿಕಾ ಮಮ ಚಿರಾದಾಟೀಕತಾಂ ಮಾನಸೇ || ೧ ||

ಟೀಕಾಕೃಜ್ಜಯವರ್ಯ ಸಂಸದಿ ಭವತ್ಯೇಕಾಂತತೋ ರಾಜತಿ
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ದಧತೇ ಪಲಾಯನ-ವಿಧೌ ಸ್ತೋಕಾನ್ಯ-ಶಂಕಾ ದ್ವಿಷಃ |
ಲೋಕಾಂಧೀಕರಣ-ಕ್ಷಮಸ್ಯ ತಮಸಃ ಸಾ ಕಾಲ-ಸೀಮಾ ಯದಾ
ಪಾಕಾರಾತಿ-ದಿಶಿ ಪ್ರರೋಹತಿ ನ ಚೇದ್ ರಾಕಾ-ನಿಶಾ-ಕಾಮುಕಃ || ೨ ||

ಛಾಯಾ-ಸಂಶ್ರಯಣೇನ ಯಚ್ಚರಣಯೋರಾಯಾಮಿ-ಸಾಂಸಾರಿಕಾ-
ಪಾಯಾನಲ್ಪತಮಾತಪ-ವ್ಯತಿಕರ-ವ್ಯಾಯಾಮ-ವಿಕ್ಷೋಭಿತಾಃ |
ಆಯಾಂತಿ ಪ್ರಕಟಾಂ ಮುದಂ ಬುಧ-ಜನಾ ಹೇಯಾನಿ ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯ ನಃ
ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಜಯರಾಡ್ ದೃಶಾ ಸರಸ-ನಿರ್ಮಾಯಾನುಕಂಪಾರ್ದ್ರಯಾ || ೩ ||

ಶ್ರೀವಾಯ್ವಂಶ-ಸುವಂಶ-ಮೌಕ್ತಿಕಮಣೇಃ ಸೇವಾ-ವಿನಮ್ರ-ಕ್ಷಮಾ-
ದೇವಾಜ್ಞಾನ-ತಮೋ-ವಿಮೋಚನ-ಕಲಾ-ಜೈವಾತೃಕ-ಶ್ರೀ-ನಿಧೇಃ |
ಶೈವಾದ್ವೈತ-ಮತಾಟವೀ-ಕವಲನಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ಲೀಲಾ-ಜುಷಃ
ಕೋ ವಾದೀ ಪುರತೋ ಜಯೀಶ್ವರ ಭವೇತ್ ತೇ ವಾದ-ಕೋಲಾಹಲೇ || ೪ ||

ನೀಹಾರ-ಚ್ಛವಿ-ಬಿಂಬ-ನಿರ್ಗತ-ಕರ-ವ್ಯೂಹಾಪ್ಲುತೇಂದೂಪಲಾ-
ನಾಹಾರ್ಯ-ಸ್ರುತ-ನೂತನಾಮೃತ-ಪರೀವಾಹಾಲಿ-ವಾಣೀ-ಮುಚಃ |
ಊಹಾಗೋಚರ-ಗರ್ವ-ಪಂಡಿತ-ಪಯೋ-ವಾಹಾನಿಲ-ಶ್ರೀ-ಜುಷೋ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಜಯತೀರ್ಥ ವರ್ಯ ಭವತೋ ವ್ಯಾಹಾರಮತ್ಯೇತಿ ನಃ || ೫ ||

ಮಂದಾರು-ಕ್ಷಿತಿ-ಪಾಲ-ಮೌಲಿ-ವಿಲಸನ್ಮಂದಾರ-ಪುಷ್ಪಾವಲೀ-
ಮಂದಾನ್ಯ-ಪ್ರಸರನ್ಮರಂದ-ಕಣಿಕಾ-ವೃಂದಾರ್ದ್ರ-ಪಾದಾಂಬುಜಃ |
ಕುಂದಾಭಾಮಲ-ಕೀರ್ತಿರಾರ್ತ-ಜನತಾ-ವೃಂದಾರಕಾನೋಕಹಃ
ಸ್ವಂ ದಾಸಂ ಜಯತೀರ್ಥ-ರಾಟ್ ಸ್ವ-ಕರುಣಾ-ಸಂದಾನಿತಂ ಮಾಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀ-ದಾರಾಂಘ್ರಿ-ನತಃ ಪ್ರತೀಪ-ಸುಮನೋ-ವಾದಾಹವಾಟೋಪ-ನಿ-
ರ್ಭೇದಾತಂದ್ರ-ಮತಿಃ ಸಮಸ್ತ-ವಿಬುಧಾಮೋದಾವಲೀ-ದಾಯಕಃ |
ಗೋದಾವರ್ಯದಯತ್-ತರಂಗ-ನಿಕರ-ಹ್ರೀ-ದಾಯಿ-ಗಂಭೀರ-ಗೀಃ
ಪಾದಾಬ್ಜ-ಪ್ರಣತೇ ಜಯೀ ಕಲಯತು ಸ್ವೇ ದಾಸ-ವರ್ಗೇಽಪಿ ಮಾಮ್ || ೭ ||

ವಿದ್ಯಾ-ವಾರಿಜ-ಷಂಡ-ಚಂಡ-ಕಿರಣೋ ವಿದ್ಯಾ-ಮದ-ಕ್ಷೋದಯದ್-
ವಾದ್ಯಾಲೀ-ಕದಲೀ-ಭಿದಾಮರ-ಕರೀ ಹೃದ್ಯಾತ್ಮ-ಕೀರ್ತಿ-ಕ್ರಮಃ |
ಪದ್ಯಾ ಭೋಧ-ತತೇರ್ವಿನಮ್ರ-ಸುರ-ರಾಡುದ್ಯಾನ-ಭೂಮೀ-ರುಹೋ
ದದ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ-ರಾಡ್ ಧಿಯಮುತಾವದ್ಯಾನಿ ಭಿದ್ಯಾನ್ಮಮ || ೮ ||

ಆಭಾಸತ್ವಮಿಯಾಯ ತಾರ್ಕಿಕ-ಮತಂ ಪ್ರಾಭಾಕರ-ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ
ಶೋಭಾಂ ನೈವ ಬಭಾರ ದೂರ-ನಿಹಿತಾ ವೈಭಾಷಿಕಾದ್ಯುಕ್ತಯಃ |
ಹ್ರೀಭಾರೇಣ ನತಾಶ್ಚ ಸಂಕರ-ಮುಖಾಃ ಕ್ಷೋಭಾಕರೋ ಭಾಸ್ಕರಃ
ಶ್ರೀ-ಭಾಷ್ಯಂ ಜಯ-ಯೋಗಿನಿ ಪ್ರವದತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೋದ್ಯನ್ಮತೌ || ೯ ||

ಬಂಧಾನಃ ಸರಸಾರ್ಥ-ಶಬ್ದ-ವಿಲಸದ್-ಬಂಧಾಕರಾಣಾಂ ಗಿರಾಂ
ಇಂಧಾನೋಽರ್ಕ-ವಿಭಾ-ಪರಿಭವ-ಝರೀ-ಸಂಧಾಯಿನಾ ತೇಜಸಾ |
ರುಂಧಾನೋ ಯಶಸಾ ದಿಶಃ ಕವಿ-ಶಿರಃ-ಸಂಧಾರ್ಯಮಾಣೇನ ಮೇ
ಸಂಧಾನಂ ಸ ಜಯೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ-ಹರಿ-ಸಂಬಂಧಾಗಮಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಸಖ್ಯಾವದ್-ಗಣ-ಗೀಯಮಾನ-ಚರಿತಃ ಸಾಂಖ್ಯಾಕ್ಷಪಾದಾದಿ-ನಿಃ-
ಸಂಖ್ಯಾಸತ್-ಸಮಯಿ-ಪ್ರಭೇದ-ಪಟಿಮ-ಪ್ರಖ್ಯಾತ-ವಿಖ್ಯಾತಿ-ಗಃ |
ಮುಖ್ಯಾವಾಸ-ಗೃಹಂ ಕ್ಷಮಾ-ದಮ-ದಯಾ-ಮುಖ್ಯಾಮಲ-ಶ್ರೀ-ಧುರಾಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಕಲಯೇದ್ ರತಿಂ ಜಯವರಾಭಿಖ್ಯಾ-ಧರೋಮದ್-ಗುರುಃ || ೧೧ ||

ಆಸೀನೋ ಮರುದಂಶ-ದಾಸ-ಸುಮನೋ-ನಾಸೀರ-ದೇಶೇ ಕ್ಷಣಾದ್
ದಾಸೀಭೂತ-ವಿಪಕ್ಷ-ವಾದಿ-ವಿಸರಃ ಶಾಸೀ ಸಮಸ್ತೈನಸಾಮ್ |
ವಾಸೀ ಹೃತ್ಸು ಸತಾಂ ಕಲಾ-ನಿವಹ-ವಿನ್ಯಾಸೀ ಮಮಾನಾರತಂ
ಶ್ರೀ-ಸೀತಾ-ರಮಣಾರ್ಚಕಃ ಸ ಜಯರಾಡಾಸೀದತಾಂ ಮಾನಸೇ || ೧೨ ||

ಪಕ್ಷೀಶಾಸನ-ಪಾದ-ಪೂಜನ-ರತಃ ಕಕ್ಷೀಕೃತೋದ್ಯದ್-ದಯೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತ್ಯ ಸಭಾ-ತಲೇ ರಟದಸತ್-ಪಕ್ಷೀಶ್ವರಾನಕ್ಷಿಪತ್ |
ಅಕ್ಷೀಣಂ-ಪ್ರತಿಭಾ-ಭರೋ ವಿಧಿ-ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ-ವಿಹಾರಾಕರೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಃ ಕಲಯೇಜ್ಜಯೀ ಸುಚಿರಮಧ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಾಧೋಕ್ಷಜಾಮ್ || ೧೩ ||

ಯೇನಾಗಾಹಿ ಸಮಸ್ತ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪೃತನಾ-ರತ್ನಾಕರೋ ಲೀಲಯಾ
ಯೇನಾಖಂಡಿ ಕುವಾದಿ-ಸರ್ವ-ಸುಭಟ-ಸ್ತೋಮೋ ವಚಃ-ಸಾಯಕೈಃ |
ಯೇನಾಸ್ಥಾಪಿ ಚ ಮಧ್ವ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಜಯ-ಸ್ತಂಭೋ ಧರಾ-ಮಂಡಲೇ
ತಂ ಸೇವೇ ಜಯತೀರ್ಥ-ವೀರಮನಿಶಂ ಮಧ್ವಾಖ್ಯ-ರಾಜಾದೃತಮ್ || ೧೪ ||

ಯದೀಯ-ವಾಕ್-ತರಂಗಾಣಾಂ ವಿಪ್ಲುಷೋ ವಿದುಷಾಂ ಗಿರಃ |
ಜಯತಿ ಶ್ರೀಧರಾವಾಸೋ ಜಯತೀರ್ಥ-ಸುಧಾಕರಃ || ೧೫ ||

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ-ಯತಿ-ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ-ಜಯಾರ್ಯ-ಸ್ತವಂ ಶುಭಮ್ |
ಪಠನ್ ಸಭಾಸು ವಿಜಯೀ ಲೋಕೇ ಖ್ಯಾತಿಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ || ೧೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

– ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ –

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s